Bestyrelsens beretning for året 2012

   
 

Generalforsamlingen 11. april 2013.

   
 

Hvad har vi oplevet 2012 ?

 • Vi har fået 6 nye ejere i løbet af året og et mindre antal nye lejere. Velkommen til jer alle.
 • Vores kælder har været tæt i år, men skybrud har der jo heller ikke været.
 • Året bød desværre på tre indbrud i en stuelejlighed, en 1. sal og en 3. sals lejlighed.
 • I en stuelejlighed har der været større myre-invasion, til gengæld har der ikke været rotteplage i år.
 • En stuelejlighed har haft afløbsstop fra køkkenvask. Årsagen er at stuelejlighederne har 3-5 meter lange afløbsrør hen til faldstammen.
 • En lejer har haft ren kaos i nøgler til lejlighed og depotrum. Ejeren har fået lavet for mange ekstranøgler, der ikke kan gøres rede for.
 • Præmien på ejendomsforsikringen bliver atter sat væsentligt op p.g.a. forventede klima-ændringer med bl.a. flere skybrud.
 • Syv gange har vi haft ordinære bestyrelsesmøder + enkelte møder til løsning af akutte problemer, men også et meget hyggeligt julemøde på restaurant.

Hvad har vi så lavet i 2012 ?

 • Efter opfordring fra både generalforsamlingen og beboere i løbet af året har vi lagt beskrivelse af viceværtopgaver på hjemmesiden, oprettet facebook og opdateret FAQ.
 • Aflæsning af energimålere bliver flyttet fra ultimo juni til ultimo april i 2013.
 • I samarbejde med viceværten er der strammet op på oprydning i opgangene efter samme model som benyttes i andre etaper. Det har hjulpet gevaldigt på roderierne.
 • Et kote-kort af vores bebyggelse viser at hovedindgangene ligger i kote 2,48 meter. Højeste vandstand i 2007 var omkring 1,5 meter. Vi håber derfor ikke at kælderen drukner i vand før i de nærmeste årtier.
 • To lejligheder havde grønne presenninger på altanglas. Efter venlig henstilling blev de fjernet.
 • To lejligheder blev anmodet om at nedtage paraboler. Den ene ejer har trods gentagne påmindelser og løfter stadig ikke fjernet parabolen.
 • Grundejerforeningen har aftalt med ParkZone at de overtager administration af parkeringsregler og klagebehandling.
 • Nye parkeringskort for 2013 og 2014 er udleveret i midten af december 2012. Kortene følger lejlighederne ved boligskift.
 • Der er i 2013 etableret gynger på "grønningen"
 • Rosenhækkene planlægges klippet til foråret.
 • Det varme brugsvand til blok 4 har været kaotisk i længere periode i forår/sommer. Nogle Cirkonventiler var tilstoppede, nogle termostat-blandingsbatterier havde overløb af koldt vand til det varme vand. Vores VVS-firma skilte alt ad men fandt igen løsning og tilrådede os en løsning vi fandt ulogisk og i øvrigt meget dyr. Vicevært /Jimmi fandt løsningen og fik endelig bragt orden i kaos efter nogle gennemspulinger af det cirkulerende varme vand og montering af nye let regulerbare ventiler og filtre.  
 • Vores kælder har i gennem årene 9 gange været utæt i alt 11 forskellige steder. Skanska tilbød 50.000 kr. til fremtidige reparationer. Vi forlangte derimod en ordentlig udredning for at afdække problemets årsag. Derfor krævede vi "syn & skøn". Skønsmanden påviste flere alvorlige fejl ved opgravning to forskellige steder. 14 dage før planlagt retsmøde indgik Skanska forlig med os på vores krav om  500.000 kr. + renter.
 • En total udbedring udefra af den utætte kælder vil være meget ødelæggende på ti terrasser + deres bøgehække.  Isoleringen af kælderydervæg vil ligeledes ødelægges, hvorfor det skønnes mere hensigtsmæssigt at foretage injiceringer indefra langs støbeskel i forbindelse med eventuelle nye vandindtrængninger.
 • Der er fundet nogle fine revner i fugerne ved murkronen. Hvordan det skal udbedres undersøges for tiden.

Kommende bestyrelse + opgaver:

 • 5-års udbedringen er nu endelig afsluttet og nye andre opgaver venter.
 • Økonomien er god, opsparingen er for stor ifølge vores vedtægter, hvorfor bestyrelsen også foreslår et større beløb tilbageføres til ejerne.  
 • Nye ildsjæle med nye ideer må meget gerne melde sig til bestyrelsesarbejde, da flere af de "gamle" ønsker at gå på "pension" / "nedsat tid". 

Med venlig hilsen

Anne-Berit Jakobsen
Lone Hougaard,
Louise Pedersen,
Jørgen Andreasen
Arne Jakobsen,
Bernd Schittenhelm / Næstformand
Torben Schødt / Formand