Bestyrelsens beretning for året 2013

   
 

Generalforsamlingen 10. april 2014.

   
 

Hvad er der sket i sæsonen 2013-214?

 • Etape 2 har fået 7 nye ejere i løbet af sæsonen. Velkommen til!
 • Ejerforeningen har fået fornyet sit energimærke. Bygningerne lever op til forventingerne. Bestyrelsen har gennemgået de listede aforbedringsforslag i energimærkerapporten, men ingen af disse er oplagte at implementere.
 • Der blev kun registreret en smule indtrængende vand i kælderen én enkelt gang denne sæson. Dette var i varmecentralen og berørte derfor ikke beboernes kælderrum. Ellers har kælderen holdt tæt. Der er derfor ikke brugt midler til at tætne kælderen.
 • Første udkast til en revideret lokalplan for området ved Lergarvsvej (tidligere området for fremtidens etape 6) fra entreprenørfirmaet Skanska blev afvist i Københavns Borgerrepræsentation. Kommunen havde modtaget over 200 indsigelser fra borgere. Forlsag til et revideret udkast til lokalplan er udsendt for kort tid siden.
 • Arbejdet med etableringen af supercykelstien på Amagerbanens arealer er blevet forsinket i flere omgange. Første del af stien mellem Øresund station og Prags Boulevard etableres i foråret 2014.
 • Efter at have fundet fine revner ved murkronen er denne blevet udbedret. Der er foretaget udbedring af murværket, hvor dette var nødvendigt (særligt ved penthouselejligheden) og der er etableret en væsentlig forbedret inddækning, der dækker over flere lag mursten. Inddækningen er af samme type som hos etape 3. Alle etaper får denne type inddækning.
 • Bestyrelsen kunne konstatere at rørføringen af de synlige afløbsrør fra stueetagelejlighederne ikke var særlig hensigtsmæssig – de har ikke meget fald. Bestyrelsen er ikke gået videre i sagen, men opfordrer evt. privatpersoner til at gøre dette.
 • Der er afholdt syv ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmødet op til julen blev afholdt på en hyggelig restaurant i København. Der har ikke været behov for ekstraordinære møder. Dog har der været afholdt korte ad hoc møder til løsning af akutte problemer.

Hvad har vi udrettet i sæsonen 2013-2014?

 • Generalforsamlingen 2013 besluttede at etablere cykelstativer mellem opgangene 9 og 11, pga. for få cykelstativpladser per lejlighed – jævnfør anbefalinger fra Københavns kommune. Opstillingen af cykelstativerne trak ud til februar 2014 da arealet var optaget af en håndværkerskurvogn.Vognen blev brugt ifm. udbedringen af murkronen.
 • Der har løbende været problemer med svingende ydelse af ventilationsanlægget. Dette har været et generelt problem for både blok 3 og 4. Problemet blev forsøgt løst ved at ændre placeringen af sensorerne som måler lufttrykket i ventilationsskakten. Dette hjalp desværre ikke. Herefter besluttede bestyrelsen at fastlåse ventilationsmotorernes ydelse til at ligge mellem 50 og 70%. Dette lader til at være en fornuftig løsning på problemet.
 • Bestyrelsen indkøbte et nyt elektrolyseanlæg, da det gamle højst sandsynlig var årsag til dannelse af bioslim. Det viste sig, at samme problem opstod med det nye anlæg. Der blev slukket for det nye anlæg mens sagen blev undersøgt nærmere af leverandøren af anlægget: Guldager. Der kunne ikke konstateres nogen fejl ved det nye anlæg og det blev sat i drift igen. Efter kort tid opstod bioslimen igen. Anlægget blev på ny slukket. Det er blev besluttet at fjerne anlægget og etablere en normal offeranode i varmtvandsbeholderen. Herefter har etape 2 samme opsætning af vandforsyningem som alle de andre etaper.
 • Klipning af hybenhække er blevet forsinket af flere omgange.
 • Der skal plantes nye dværgtræer på Grønningen.
 • Der er etableret bænke ved gyngerne på Grønningen.
 • Det blev besluttet ikke at etablere vejbump ved etape 1.
 • Der er foretaget en række tiltag for at højne trafiksikkerheden i området:
  • Der etableret ”skaktern” ved ind/udkørsel fra sidevejene til stamvejen ved etape 2. Dette er et forsøg på at højne trafiksikkerheden i området. Hvis forsøget falder godt ud etableres ”skaktern” ved alle sideveje i bebyggelsen.
  • Der er etableret en chikane for stien over Grønningen ved etape 4. Denne er sat op for at reducere den mulige cykelhastighed og derved reducere risikoen for ulykker med trafikken fra sidevejen ved etape 4.
  • Der er etableret en rampe mellem fortov/sti fra Grønningen og stamvejen ved etape 3. Herved kan cykler køre ned på vejen og ikke fortsætte på fortovet frem til etape 3’s sidevej.

Til den kommende bestyrelse:

 • Foreningens økonomi er god.
 • Der er god kontinuitet i bestyrelsen. Flere af de nuværende medlemmer er villige til at fortsætte i den kommende bestyrelse. Dette sikrer, at viden og erfaring gives videre. Der er dog plads til nyt blod.
 • Gennemførelse af en cykeloprydning i stil med tidligere år.
 • Planlægning af maling af vinduer samt altandøre skal snart påbegyndes. Første trin er opsparing til malerarbejdet.
 • Der skal skabes et overblik over tilstanden på lejlighedernes hovedhaner til det kolde og varme vand. Dette kan kræve opfølgende aktiviteter.

Med venlig hilsen

Torben Schødt (suppleant)
Henning Sørensen (suppleant)
Poul Hansen
Karsten Lyng Anthonsen
René Olsen (kasserer)
Louise Pedersen (næstformand) Bernd Schittenhelm (formand)