Referat af bestyrelsesmøde
d. 24. september 2012
   
 

Månedens reminder:
Indbrud i området for tiden.
 Luk kun kendte ind og hold hoveddøren lukket

   
 

Deltagere: Louise, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 nyt

 • Der er fortsat store problemer med at få varmt brugsvand i blok 4 og specielt i opgang 12. Trods mange forsøg på at finde fejlen/fejlene er det endnu ikke lykkedes. Fejlen må skyldes en eller flere blandingsbatterier i brusekabine periodisk sluser koldt vand over i varmtvandsrørene. Samtlige lejligheder skal nu gennemgås indenfor de nærmeste dage indtil fejlen er fundet.
 • En 3. sals-beboer har oplevet indbrud midt på dagen via egen hoveddør. Beboere opfordres atter til at holde hovedøren lukket og kun lukke op for kendte.  
 • Ejendommens forsikringspræmie bliver atter sat op p.g.a. øget skybrudsrisiko.
 • Det er endelig, efter talrige klager, lykkedes kommunen at få "udjævnet" de værste huller og revner i vejen på Amager Strandvej, så støjniveau er dæmpet betydeligt.
 • Et par ulovligt opsatte paraboler på altaner er efter henstilling blevet fjernet.
 • Beplantningen ved cykelstativerne mod øst er ved at blive retableret.
   
2.

Skanska-sager

 • Endelig er samtlige sager mod Skanska blevet forligt med det resultat at Skanska har udbedret fejl eller vi har fået økonomisk kompensation m.h.p. selv at udbedre fejl. Senest er der indgået forlig vedrørende den utætte kælder med et større beløb.
   
3.

Økonomi

 • En god økonomi i foreningen med et budget der holdes pænt, det er vi tilfredse med..
   
4.

Grundejerforeningen (GF)

 • Der opsættes gynger på det grønne område.
 • GF ønsker forslag til udnyttelse af den tomme cirkel.
 • Som nævnt tidligere bliver der klippet rosenhække til efteråret og opsat hegn mellem grønne område og banetraceen.
 • GF vil undersøge om der er overlapning mellem aftaler med vicevært mellem de enkelte etape-ejerforeninger og GF.
   
5.

Formandsmøde

 • Nyt møde er endnu ikke aftalt.
   
6.

Kommende møde

 • Mandag 29. oktober kl. 19.00 hos Bernd