Referat af bestyrelsesmøde
d. 22. april 2013
   
 

Tilstede: Bernd Schittenhelm (referent), Louise Pedersen, René Olsen, Karsten Lyng Anthonsen,
Poul Hansen, Henning Sørensen og Torben Schødt

Se referatet som PDF-fil.

1. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse
 • Louise blev valgt til næstformand
 • René blev valgt til kassér
 • Poul blev valgt til bestyrelsens repræsentant i Grundejerforeningen
 • Karsten blev valgt til bestyrelsens suppleant i Grundejerforeningen

Aktioner:

 • Bernd sørger for at få udarbejdet relevante fuldmagter til Louise og René og inddrage gamle fuldmagter. Fuldmagter sendes til Datea.
 • Bernd sender kontaktinformationer for den nye bestyrelse til Sundby Rengøringsservice (Jimmi), Datea (Mai) og hjemmesideansvarlig (Viggo)
 • Bernd sætter opslag med bestyrelsens kontaktinformationer op på opslagstavler i opgangene.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Murkrone
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Skanska med henblik på udbedring af registrerede mangler og forbedring af murkronen. Murkronen vil endeligt få samme udformning som hos etape 3. Etape 2 skal betale 50.000kr for at dække udgifter som f.eks. byggestrøm, i forbindelse med arbejdets gennemførelse.

Mens arbejdet pågår, vil der skulle inddrages et antal parkeringspladser. Bestyrelsen arbejder for at minimere dette antal.

Aktioner:

 • Bernd og Torben bliver tovholdere på sagen og vil agere kontaktpersoner for Skanska.

Vedligeholdelse af elektrolyseanlæg og varmtvandsbeholder
Bestyrelsen har besluttet at genforhandle vedligeholdelseskontrakten med virksomheden Guldager for elektrolyseanlæg og varmtvandsbeholderen. Årsagen til dette er, at elektrolyseanlægget er blevet slukket og der er derfor ikke længere behov for en årlig desinficering af varmtvandsbeholderen.

Aktioner:

 • Bernd og Torben er udpeget som tovholdere for denne opgave og står for at indgå en ny kontrakt med Guldager.

AirLogic
Der haves stadig løbende problemer med ventilationsanlæggene i etape 2. For at højne driftsstabiliteten af anlæggene har bestyrelsen besluttet at køre med en fast ydelse på ventilationsanlæggene i en seks måneders prøveperiode.

Aktioner:

 • Bernd og René er tovholder på denne opgave. Der skal indkaldes til møde med AirLogic med henblik på at planlægge arbejdet.

Energimærkning
Ejerforeningen skal energimærkes inden september 2013. Det er et lovkrav, at bygninger skal energimærkes hvert syvende år.

Aktioner:

 • Karsten er tovholder på opgaven. Torben sender de gamle dokumenter fra arbejdet med den første energimærkning til Karsten. Der tages udgangspunkt i denne proces.

Årligt tageftersyn
Bestyrelsen går ind for dette. En sådan ordning burde koordineres med de andre etaper i Øresund Strandpark.

Aktioner:

 • Bernd tager dette punkt med til det næste møde i formandsinitiativet.
   
3. Generalforsamling 2013

Opsætning af cykelstativer
Der er indhentet tilbud på at få opsat cykelstativer mellem opgang 9 og 11, langs med hækken. Det første tilbud indeholdt ikke løn til arbejdstimer. Hvis det nye tilbud kan accepteres iværksættes opsætningen af cykelstativer så hurtigt som muligt.

Aktioner:

 • Bernd tager kontakt til Jørgen for at få udarbejdet nyt tilbud.

Afløbsproblemer for stuelejligheder
Bestyrelsen har besluttet at undersøge problemernes omfang. Dette gøres ved at udarbejde og sende et brev til stuelejlighederne og spørge til de afløbsproblemer de har haft. Det videre arbejde baseres på undersøgelsens resultater.

Aktioner:

 • Poul og Torben er blevet tovholdere på opgaven. Poul udarbejder udkast til brev til beboerne og sender dette rundt til bestyrelsen. Efter at brevet er godkendt af alle sendes det til stuelejlighederne. Der gøres status ved næste bestyrelsesmøde.

Separat ventilations-stop-system i tilfælde af brand
Der skal etableres et nedlukningssystem af ventilationsanlægget i tilfælde af brand. Bestyrelsen har besluttet at kontakte etape 1, som har fået implementeret et sådant system og spørge AirLogic til råds.

Aktioner:

 • Bernd er tovholder på denne opgave.

Opsætning af skohylder i opgange
Bestyrelsen har besluttet ikke at arbejde videre med dette.

   
4. Nyt fra Grundejerforeningen

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen den 23. maj. Dette foregår i Sundby Sejl. Budgettet for det kommende år gennemgås.

Der afholdes et socialt møde den 6. maj, der indeholder middag.

De grønne områder
På grund af stor efterspørgsel etableres to bænke ved gyngerne på Grønningen.

Der etableres en chikane for cyklister og fodgængere hvor stien over Grønningen møder etape 4’s indkørsel. Dette er for at højne trafiksikkerheden. Snerydning er stadigvæk muligt.

Klipningen af hybenhække er forsinket. Gartnerfirmaet har lovet at rykke på opgaven hurtigst muligt. Der sættes hegn op for at beskytte hybenhækkene imod ”improviserede gangstier”. Døde hækplanter er blevet udskiftet sidste år til større planter med et fint resultat. Over 100 planter blev udskiftet. Der er stadig huller hist og pist, som nu afhjælpes.

Det er blevet besluttet ikke at etablere vejbump ved etape 1.

Der arbejdes med en græsløsning for det grønne område foran etape 1. Der er indhentet tilbud på opgaven.

Der skal plantes dværgtræer på Grønningen.

Grundejerforeningen efterlyser gode ideer til anvendelsen af den tidligere ”bålplads” på Grønningen. Alle beboere opfordres til at indsende gode forslag.

Miljøstation
Skanska har søgt om at gøre miljøstationen mellem etaperne 4 og 5 til en permanent løsning.

Parkering
Det tillades nu, at etaperne har forskellige regler for parkering. For eksempel tillader etape 4 og 5 ikke længere biler over 2500kg og/eller med gule nummerplader på deres parkeringspladser.

Amager Strandpark
Beboere i etape 5 klager over genskin i det blanke metaltag fra den nye kiosk ved indgangen til Amager Strandpark.

   
5. Nyt fra Formandsinitiativet

Der er ikke holdt møde i Formandsinitiativet siden sidste bestyrelsesmøde.

   
6. Økonomi

Budgettet følges.

Midlerne til at dække omkostningerne for etablering af cykelstativer mellem opgang 9 og 11 tages fra ejerforeningens egenkapital. Budgettet er blevet revideret af Datea.
   
7. Eventuelt

Der var intet til punktet Eventuelt.
   
8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 3. juni fra kl. 19 til 21 hos Torben.