Referat af bestyrelsesmøde
d. 20. november 2013
   
 

HUSK:

At orientere dine naboer - også naboopgangen - når du har planlagt at holde fest. Dette skal gøres mindst to dage inden festen finder sted.

   
 

Tilstede: Louise Pedersen, René Olsen, Karsten Lyng Anthonsen, Poul Hansen, Henning Sørensen, Torben Schødt og Bernd Schittenhelm (referent)

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

Der er solgt fire lejligheder. Der er tale om: 7, 3tv (per 1. januar 2014), 8, 2th (per 15. november 2013), 10, 1tv (per 1. november 2013,) og 11, 3th (per 1. december 2013)
Ejerforeningens nye digitale postkasse er nu i funktion. Denne administreres af DATEA, som bruger foreningens NemID til at logge ind.

Henvendelse fra beboer vedr. bidrag til røromlægning er gået i sig selv, da den indhentede pris for håndværksarbejdet var for høj for beboeren.

Torben gjorde opmærksom på, at bestyrelsen burde kigge på energikonsulenterns anbefalinger i den nyligt udarbejdede energimærkning af ejerforeningens to bolig blokke. Det blev besluttet at dette emne kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Her besluttes om bestyrelsen skal stille forslag om implementering af alle eller udvalgte anbefalede forbedringer ved generalforsamling 2014.


Status på udbedring af murkrone
Der er opstillet stillads ved indgangsdøren til opgang 13. Dette skyldes nødvendige udbedringer af murværket ved penthouse-lejligheden. Der er ikke fastsat nogen deadline for arbejdet. Håndværkerne ønsker at blive færdige inden frosten for alvor sætter ind.

Endvidere er der aftalt udbedring af sunket røgvindue i opgang 11.


Status på opstilling af nye cykelstativer
Opsætningen af cykelstativer er klar til at blive sat i værk ligeså snart mandskabsvognen er flyttet fra parkeringsarealet mellem opgang 9 og 11.


Status på ventilationssystemet
Der er blevet registreret svingende performance af ventilationssystemet i flere opgange i løbet af det sidste stykke tid.

Karsten oplevede få dage med et meget højy niveau af udsugning. Karsten vil også tjekke op på om etageadskillelsen er god nok. En ”utæt” etageadskillelse kunne have en effekt på ventilationsanlægget.

Der blev ikke registreret forringet performance i opgang 9 og 11.

Poul oplevede også en periode med for meget sug i opgang 7.

Torben har bemærket store variationer i udsugningen for opgang 13. Det samme gør sig gældende for opgang 8.

Aktion: Bernd beder Frank Berger fra Logic Air om at justere placeringen af sensorer i alle opgange som forsøgsopstillingerne i opgang 9 og 11.


Status på ”Forslag til lokalplan Lergravsvej”
De fem ejerforeninger samt grundejerforeningen har fremsendt et fælles svar til Skanska som svar på Skanskas invitation til et orienteringsmøde udelukkende for formændene. Bebyggelsen Øresund Strandpark ønsker debat og dialog, men denne skal inkludere repræsentanter fra kommunen og alle interessenter i denne sag. Der afventes nu svar fra Skanska.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Der er blevet etableret en chikane på stien over Grønningen ved etape 4. Der mangler at blive sat en kampesten ved chikanen, som sikrer, at trafikken ledes igennem chikanen og ikke over græsset ved siden af denne.

Trafiksikkerheden i bebyggelsen ønskes generelt forbedret. Som en forsøgsordning etableres ny afmærkning på vejarealet ved etape 2, hvor sidevejene munder ud i stamvejen. Der males to rækker sort-hvide skaktern, som skal huske bilisterne fra sidevejene på, at de har vigepligt ift. trafikken på stamvejen.

Etape 1 har fået lagt græs på de tidligere efeubede og der er endvidere etableret nye cykelstativer.

Klipningen af hybenhækkene skal koordineres med etableringen af supercykelstien. Hækken skal klippes inden anlægsarbejdet ifm. cykelstien går i gang. Dette betyder, at klipningen skal finde sted i slutningen af februar eller bgyndelsen af marts. Det forventes at arbejdet med den nye supercykelsti går i gang i løbet af marts 2014.

Der er fremlagt en ide om opstilling af et fælles juletræ på Grønningen. Ideen er modtaget positivt. Det skal dog undersøges, hvordan træets julepynt kan forsynes med strøm. Der skal også følges op på, hvordan el-forbrug registreres. Der har tidligere været problemer med dette.

Aktion: Bernd kontakter vores vicevært per mail med henblik på at få styr hvilke el-målere registrere hvilket el-forbrug. Informationer sendes videre til Karsten og Poul.
   
4. Status på foreningens økonomi

René har endnu ikke fået login-informationer til DATEA’s økonomistyringssystem. Systemet er blevet opgraderet og login er endnu ikke muligt. Det nye økonomisystem forventes klar til januar 2014.

I forhold til den sidste kvartalsrapport er foreningens forbrug under budget.

   
5. Eventuelt

Louise har anmeldt en stormskade. Der er tale om et væltet hegn. Vores administrator har fremsendt skadeanmeldelsen til forsikringen. Der afventes svar fra denne.

Louise flytter fra sin lejlighed per 1. marts 2014 og træder på dette tidspunkt ud af bestyrelsen. Det er meget tæt på generalforsamling 2014 og får derfor ikke indflydelse på bestyrelsens arbejde.

   
7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 4. februar 2014, fra kl. 19 til 21, hos Henning.