Referat af bestyrelsesmøde
d. 20. marts 2014
   
 

HUSK:

Generalforsamling 2014 finder sted den 10. april fra kl 19 hos Couloir
&
Alarmlyde fra fugtalarmer i lejlighederne kan skyldes, at batterierne er ved at være brugt op

   
 

Karsten Lyng Anthonsen, Poul Hansen, René Olsen, Torben Schødt og Bernd Schittenhelm (ref)

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Der er solgt en lejlighed. Der er tale om: 8, st tv (per 1. april 2014).

Beboer har ikke fulgt op på sag om potentielt udestående nøgler til sin lejlighed. Bestyrelsen gør ikke mere i denne sag.

Status på udbedring af murkrone samt opstilling af cykelstativer
Udbedringsarbejdet af murkronen er færdiggjort. Opstillingen af cykelstativer mellem opgang 9 og 11 er gennemført.

Det sydlige røgvindue i opgang 11 har sat sig.

Aktioner: René tjekker op på vionduet og informerer Bernd. Karsten sender Bernd kopi af digitalt billede af vinduet. Hvis vinduet ikke er repareret tager Bernd kontakt til Allan fra Skanska.

Status på ventilationssystemet
Fastlåsningen af ydelsen for ventilationsanlægget lader til at virke efter hensigten. Der er ikke odtaget beboerkalger siden sidste bestyrelsesmøde.

Status på elektrolyseanlæg
Elektrolyseanlægget er stadigvæk slukket. Der har været afholdt mødemed firmaet Krüger. Efterfølgende er der modtaget tilbud fra Krüger om etablering af traditonel offeranode i varmtvandsbeholderen (ca. 6.000kr) og etablering af en mere langtidsholdbar løsning i form af etablerignen af en titaniumsring i beholderen (ca. 8.000kr). Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet for den traditionelle offernaode samt indgåelse af en servicekontrakt med Krüger.

Aktion: Bernd kontakter Guldager med henblik på fjernelse af det slukkede elektrolyseanlæg. Bernd kontakter Krüger og får sat dem i gang.

Revideret forslag til ”Lokalplan Lergravsvej”
Der har været afholdt et velbesøgt borgermøde ifm. det nyeste reviderede forslag til lokalplan. Parkeringshuset er ikke endelig vedtaget. Høringsfristen var den 24. marts.

   
3.

Planlægning af generalforsamling 2014

Generalforsamlingen finder sted den 10. april fra kl. 19 hos Couloir. Opstilling af stole og borde skal aftales med stedet. Bestyrelsen anbefaler borde på lanmge rækker. Der vil blive severet kaffe, øl og vand.

Bestyrelsens forslag til dirigent er Marianne Andersen (samme som sidste år)
Bestyrelsens forslag til referent er Anne-Lise Andreasen (samme som sidste år)

Formandens beretningen til selve generalforsamlingen vil kun bestå af de vigtigste udvalgte sager fra den udsendte beretning. Beboerne kan herefter stille spørgsmål til hele beretningen.

Der er planlagt følgende indslag efter den ordinære generalforsamling:

  • Information fra beboergruppen vedrørende Lokalplan Lergravsvej (ved Peter Holm)
  • Sidste nyt om vores nærområde (ved Jørgen Andreasen og Bernd Schittenhelm)

Der skal opsættes plakater for generalforsamlingen ca. 4 dage før selve generalforsamlingen afholdes. Bernd kontakter Jørgen omkring dette.

   
4. Nyt fra Grundejerforeningen

Hybenroserne er nu blevet klippet ned til 40cm’s højde. Dette skulle ske inden anlægsarbejdet med etablering af supercykelstien startede, hvilket netop er påbegyndt. Dog bygges i første omgang kun delstrækningen mellem Øresund Station og Prags Boulevard. Dette skyldes udestående detailprojektering af reservoir til oversvømmelsesvand på den manglende delstrækning.

Der er planer om at etablere et hegn ud mod den kommende supercykelsti. Dette hegn skal være af højere kvalitet end det hegn, som blev sat op ud mod Amager Strandvej.

Der er blevet opsat skilte om indkørsel forbudt for andet end cykler på stierne foran etape 1.

Der er blevet sat en kampesten ved stien over Grønningen udfor etape 3. Dette skal sikre, at brugere af stien holder sig til denne og fortovet. Derudover er der etableret en rampe mellem fortov og vej ved etape 3. Dette gør det muligt for cykler at bruge vejen fremfor fortovet. Dette skal øge trafiksikkerheden.

Der er modtaget en del positiv feed-back på de nye striber/skaktern ved etape 2. Dette kan tyde på, at ordningen udvides til alle andre etaper.

   
5. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
6. Status på foreningens økonomi

Flot regnskab for 2013. Dog er der et større overforbrug i de første to måneder af 2014. Dette kan skyldes periodisering af faste udgifter. René holder øje med dette.

   
7. Eventuelt

Legehuset som stod udfor etape 3 på arealet, hvor supercykelstien anlægges, er blevet lagt på græsset udfor opgang 12. Dette skal fjernes og dette må være etape 3’s ansvar.

Aktion: Bernd kontakter René Kornum fra etape 3.

Bestyrelsen har givet viceværten Jimmi en gave på et par gode flasker vin som en tak for det gode samarbejde.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer har modtaget mundtlige beboerklager over uorden i opgangene. Dette må den kommende bestyrelse kigge på.