Referat af bestyrelsesmøde
d. 20. oktober 2014
   
 

HUSK:

Du må ikke have installeret en emhætte med motor,
da vi har et centralt ventilationssystem

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Torben Schødt, Poul Hansen, René Olsen, Hening Sørensen og Bernd Schittenhelm

Ikke tilstede: Lennart Nordstedt

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Lejligheden Øresund Parkvej 9, 1th er solgt per 1. oktober 2014.

En beboer har meddelt bestyrelsen, at der haves en malfungerende energimåler i lejligheden.
Aktion: Torben og Bernd kontakter beboeren for at aftale syn af energimåler. Herefter inværksættes eventuel nødvendige udskiftning.

Karsten gjorde opmærksom på, at ISTA er meget langsomme når der skal udskiftes eneregimåler.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Københavns kommune vedrørende gratis eftersyn af beboernes cykler ifm. kampagnen ”Hver tur tæller”. Eftersynet foregår på Øresund Parkvej. Bestyrelsen er positiv overfor kommunens initiativ.
Aktion: Bernd giver kommunen positivt svar og aftaler cykeleftersyn i begyndelsen af foråret. Poul er tovholder på afholdelse af arrangementet.

DATEA afholder gå-hjem-møde vedrørende muligheder for at foretage energirenoveringer med offentligt tilskud. Mødet afholdes 5. november kl 17-19 hos DATEA i Kgs. Lyngby.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en boligmægler angående omfattende informationer om en ejerlejlighed. Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at besvare det omfattende spørgeskema.
Aktion: René svarer mægleren og henviser til sælger.

Der er aftalt en afdragsordning med en beboer vedrørende manglende indbetaling af fællesudgifter. Ordningen fungerer.

Rod i opgange
Efter flere henvendelser fra bestyrelsen blev en række genstande fjernet fra opgang 10. Der findes stadigvæk flere opgange med rod. Specielt opgang 10 og 13.
Aktion: Karsten udarbejder en opfordring på bestyrelsens vegne til beboerne om mindre rod i opgangen. Karsten udsender opfordringen.

Gennemgang af ejerforeningens servicekontrakter
Punktet rykkes til næste møde, da tovholderen Lennart var fraværende.

Cykeloprydningskampagne
Kampagnen er afsluttet succesfuldt. Der er fjernet 17 cykler. De nye stativer ud til stamvejen ser fine ud, men bruges desværre endnu ikke af beboerne. Bestyrlesen vil gerne takke de frivillige som hjalp med ved cykeloprydningen. Det er nødvendigt at beskære beplantningen i og omkring cykelskurerne.
Aktion: Karsten spørger i GF, hvorledes vi kan sætte dette i værk.

Beskæring af træer langs Amager Strandvej
Torben kunne informere, at Sundby Sejl ikke ser sig i stand til at foretage beskæring af træerne på deres område. Resten af punktet rykkes til næste møde da tovholder Lennart var fraværende.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Der er intet nyt siden sidst. Der holdes møde i GF den 23. oktober.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at følgende emner skal tages op til det kommende GF-møde:

  • Den manglende belysning af fælles arealerne omkring etape 2 er uacceptabel og skal bringes i orden hurtigst muligt. Vi går den mørke tid i møde. Bestyrelsens har den opfattelse, at firmaet EL-gruppen ikke leverer den service som de skal. Anbefalingen af virksomheden fjernes ligeledes fra foreningens hjemmeside. Aktion: Bernd kontakter Viggo.
  • Bestyrelsen opfordrer GF til at starte en byggeplads-task-force. Skanska går højst sandsynligt i gang med det store byggeri på nabogrunden i løbet af foråret 2015. Spillereglerne under byggeperioden skal aftales mellem bebyggelsen Øresund Strandpark og Skanska. Overtrædelser skal stoppes hurtigst muligt – eventuelt ved at klage til københavns kommune.
   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

René kunne meddele, at den udsendte kvartalsrapport ser ud som forventet. Der vil komme en ekstra regning på ca. 22.000kr for opsætning af de nye cykelstativer.

   
6. Eventuelt

Det er sandsynligt, at Skanska vil opføre P-huset på den trekantede grund på den anden side af metroen. Det er yderst usandsynligt, at foreningen skal bidrage til byggeriet, da københavns kommunes krav til antal P-pladser per lejlighed er reduceret yderligere siden opførelsen af vores bebyggelse: Øresund Strandpark.

Bygningen som huser restaurant Couloir skal rives ned. På grunden skal opføres et nyt lejlighedsbyggeri kaldet ”Strandgården”. Det bliver en hesteskoformet bygning med gård ud mod Strandvejen.

Der er mulighed for, at der indrettes restaurant/café i den fredede bygning ”Krudthuset”.

Der er konstateret røggener i en opgang, Bestyrelsen følger op på dette.

Foreningens dokumenter kan med fordel gøres tilgængelige for hele bestyrelsen på en tjeneste a la Dropbox.
Aktion: Bernd ser på muligheder.

   
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 24. november fra kl. 18 på en restaurant i København.