Referat af bestyrelsesmøde
d. 24. november 2014
   
 

HUSK:

Kældergangene må IKKE anvendes som lager for
byggematerialer eller som skraldespand!

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Torben Schødt, Poul Hansen, René Olsen, Hening Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Lejligheden Øresund Parkvej 12, 4tv er solgt per 15. november 2014.

En beboer har meddelt, at der haves problemer med spots i badeværelse og køkken. Beboeren er bange for, at der er tale om en fejlkonstruktion. Bestyrelsen har opfordret beboeren til at få det undersøgt af en elektriker og vende tilbage efter udført reparation

Gennemgang af ejerforeningens servicekontrakter
Lennart gjorde opmærksom på, at foreningen kun har indgået servicekontrakter med Krüger Aqua (varmtvandsbeholder), Schindler (elevator) og Logic Air (ventilationssystem). Generelt er kontrakterne ikke særlige konkrete ift. timepriser og priser for reservedele m.m.

Lennart anbefalede, at man indgik servicekontrakter på vegne af alle etaper i Øresund Strandpark. Dette vil give mulighed for at få en mængderabat. Dette kan med fordel tages op i Formandsinitiativet.

Bestyrelsen belsuttede at afholde et særligt tema-bestyrelsesmøde omkring vedligholdelse af bygningerne. Den nuværende bestyrelse vil opfordre den kommende bestyrelse til at udarbejde en vedligeholdelsesplan for etapen i stil med hvad etape 3 har gjort.
Aktion: Torben sender etape 3’s vedligeholdelsesplan ud til inspiration.

Rod i opgange
Der er ikke udsendt brev eller sat nogen sedler op. Forholdene er blevet bedre. Bestyrelsen afventer og følger udviklingen nøje.

Beskæring af træer langs Amager Strandvej
Lennart kunne informere om, at kajakklubben vil tage emnet op til et kommende bestyrelsesmøde. Man afventer udfaldet af dette møde. Københavns kommune er endnu ikke blevet kontaktet.

Beskæring af beplantning i/på cykelskure
Karsten kunne fortælle, at beskæringen skal bestilles hos viceværten Jimmi, da grundejerforeningens kontrakt med HN Service ikke indeholder beskæring af beplantning i/på cykelskurene.
Aktion: Torben kontakter Jimmi og aftaler beskæring.

Foreningens dokumenter gøres tilgængelige for bestyrelsesmedlemmer på nettet
Formanden anbefaler en Dropbox-løsning. Poul ønskede oprettelsen af en logbog for aktiviteter i ejerforeningen.
Aktioner: Bernd opretter en mappe med foreningens dokumenter i Dropbox og deler denne med bestyrelsen. Poul bliver tovholder på oprettelse af en forenings-logbog i form af et velstruktureret excel-dokument.

Røggener i opgang
Bestyrelsen besluttede at bestille en gennemgamg af ventilationssystemet i den pågældende opgang hos vores servicefirma Logic Air.
Aktion: Lennart kontakter Logic Air og rundsender tilbud for at få bestyrelsens accept.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Grundejerforeningen har oparbejdet en meget stor egenkapital og dette betyder at ejerforeningen får tilbagebetalt et beløb på ca. 100.000 kr. Dette tages op til generalforsamling 2015.

Karsten har modtaget de nye parkeringskort som gælder for 2015-216.
Aktion: Poul & Karsten deler kortene ud til beboerne (3 stk per lejlighed). Endvidere opsættes sedler med information om uddelingen i tilfælde af fejl i uddelingen.

Der er blevet opsat juletræ med lys på Grønningen.

Der er stadigvæk problemer med lystandere i udendørsbelysningen. De er sårbare overfor (regn)vand som ødelægger de elektriske komponenter. Der arbejdes videre med problemet.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

Ingen ændringer siden sidste bestyrelsesmøde.

   
6. Eventuelt

Bestyrelsen har bemærket, at der ses en del skrald i kældergangene. Dette er uacceptabelt og emnet tages op på det næste bestyrelsesmøde.

   
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 26. januar kl. 19 til 21 hos Henning.