Referat af bestyrelsesmøde
d. 26. januar 2015
   
 

HUSK:

Luk ikke fremmede ind i opgangene.
Husk at lukke/låse opgangsdørene.

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Torben Schødt, Poul Hansen, René Olsen, Henning Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm.

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
To lejligheder er blevet solgt. Det drejer sig om lejlighederne Øresund Parkvej 12, st. tv, per 31. januar 2015 og Øresund Parkvej 10 4tv, per 1. februar.

Elevatoren fungerer igen. Det var ikke nødvendigt at udskifte hele frekvensomformer-modulet. Man kunne nøjes med en reparation af det eksisterende anlæg.

Vores vicevært har foretaget beskæringen af planter i/på cykelskurene.

Skanska påbegynder byggeriet på nabogrunden fra juni 2015. Forventet byggetid er to år. Byggeriet starter i området umiddelbart overfor etape 2.

Opsætning af borde+bænke på grønt fællesområde
Bestyrelsen har modtaget et forslag om at opsætte borde+bænke på de grønne fællesområder foran blok 3 og 4. Områderne hører under Grundejerforeningen (GF) og bestyrelsen opfordrer beboeren til at sende sin ide til GF.
Aktion: René kontakter beboeren.

Bestyrelsen anbefaler, at der opsættes borde + bænke på Grønningen.

Planlægning af et tema-bestyrelsesmøde om vedligeholdelse af bygningerne
Denne gode ide gives videre til den kommende bestyrelse.

Planlægning af Generalforsamling 2015
Restaurant Couloir flytter fra Amager Strandvej 112 til nr. 100 og vi flytter med.

Vedr. dirigent: Bernd spørger Marianne, som har været dirigent de sidste to år.
Vedr. referent: Torben meldte sig frivilligt.
Vedr. indlæg efter formalia: Jørgen og Torben snakker med Jørgen.
Vedr. kommende bestyrelse: Alle undtagen Torben kan overtales til at genopstille.

Beskæring af træer langs Amager Strandvej
Intet nyt. Lennart forbliver tovholder på dette åbne punkt.

Nye LED lamper i opgange
Lennart kunne fortælle, at man desværre ikke kan genbruge de eksisterende lamper – nøjes med at skifte pærer. Lennart sætter to test-lamper med forskelligt lys op i opgang 7.

Bestyrelsen kunne se det fornuftige i at skifte til LED-lamper. Dog må tilbagebetalingstiden ikke være for lang.

Aktion: Karsten inviterer de andre etaper til at se på test-lamperne.

Aktion: Lennart laver et uforpligtende tilbud til ejerforeningen på udskiftning af alle lamper til LED.

Foreningens dokumenter gøres tilgængelige for bestyrelsesmedlemmer på nettet
Formanden har oprettet en Dropbox for foreningen.
Aktion: Formanden sender login-information til bestyrelsens medlemmer og oploader de vigtigste forenings-dokumenter.

Poul har lavet et fint log-dokument for foreningen i Excel. Dette lægges også i Dropboxen.

Røggener i opgang
Karsten kunne fortælle, at det er blevet bedre. Det er kommet frem, at etageadskillelsen nogen steder ikke er helt tæt.

Indbrudsbølge
Bestyrelsen finder det bekymrende med de nyligt begåede tyverier i bebyggelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at beboerne ikke lukker fremmede ind i opgangene og husker at lukke/låse dørene til opgangene.

En beboer har fået installeret nye greb & låse på altandøre. Låsen er omstillet, så den benytter samme nøgle som hoveddøren, der i øvrigt har fået en ekstra lås monteret.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Parkzone har udskrevet parkeringsafgifter for 100.000kr sidste år. GF modtager 10% + moms af dette beløb.

Der er foretaget reparation af tre udvendige beslysningselementer. Bestyrelsen opfordrer GF til at foretage en registrering af disse reparationer af udendørsbelysningen – føre en log-fil.

I løbet af foråret renses fliserne foran opgangsdørene med en højtryksvandrenser.

Der opsættes et nyt skilt omkring parkeringsregler ved indkørslen til Øresund Parkvej. Dette matcher skiltet fra indkørslen til Sundby Parkvej.

Der opsættes ekstra bænke på Grønningen ved legehuset.

Der er indsendt klage over den nye kombinerede cykel- og gangsti til Københavns kommune. Årsagen er dårlig/manglende afvanding (forkert fald på stien). Det forventes at kommunen genetablerer stien.

Der er tilfredshed med juletræsinitiativet på Grønningen. Succesen gentages til næste jul.

Der er også tilfredshed med beplantningen langs med den nye kombinerede cykel- og gangsti.

Københavns kommune påbegynder arbejdet med at forlænge den kombinerede cykel- og gangsti til Prags Boulevard i midten af 2015. Der etableres også bassiner i tilfælde af oversvømmelser.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

De andre etaper viser større interesse for at puste liv i dette forum.

   
5. Status på foreningens økonomi

René gav et overblik over foreningens økonomiske situation:

  • Vi har brugt 89.000kr mere end budgetteret til vedligeholdelse.
  • Vi har brugt mindre på andre budgetposter og har pt. et plus på 61.000kr.

Bestyrelsen foreslår ikke at foretage en pristalsregulering ved lægning af det kommende budget for 2015-2016, da foreningen har en sund økonomi.

Den kommende bestyrelse skal være opmærksom på, at der er en stor risiko for store udgifter til vedligeholdelse af elevatorer, ventilatorer og vandmålere.

Aktion: René laver udkast til næste budget.

   
6. Eventuelt

Kælderen flyder stadig med affald. Karsten viste nogle rystende billeder. Situationen er uacceptabel og viceværten hyres til rydde op. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at sørge for at rydde ordentlig op efter sig selv i kælderen, og dermed bidrage til, at vores forening/fællesskab kan undgå at betale til at få udført arbejdet.

Aktion: Torben snakker med vicevært.

   
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 24. marts kl. 19 til 21 hos Poul.