Referat af bestyrelsesmøde
d. 24. marts 2015
   
 

HUSK:

Årets ordinære generalforsamling finder sted den 21. april fra kl 19.
Sæt kryds i kalenderen!

   
 

Tilstede:Karsten Lyng Anthonsen, Torben Schødt, Poul Hansen, Hening Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm

Ikke tilstede: René Olsen

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering (Bernd, Karsten og Lennart)
To lejligheder er blevet solgt. Det drejer sig om lejlighederne Øresund Parkvej 8, 4. th, per 1. april 2015 og Øresund Parkvej 13 4. tv, per 1. marts 2015.

Vores administrator har informeret om, at det er muligt at få en foreningshjemmeside hos dem for et engangsbeløb på 1250kr. Efter 1. maj 2015 stiger dette beløb til 2500kr.

Vores henvendelser vedrørende beskæring af træer til Sundby Sejl og Kajakklubben har båret frugt og en dialog er indledt. De relevante træer skal identificeres og et ambitionsniveau skal fastlægges. Københavns kommune har endnu ikke reageret på vores henvendelse.

Skanska’s nybyggeri er nu planlagt til begynde i midten af juli 2015. Byggeriet startes i hjørnet ved etape 2.

Rod i kælderen (Torben)
Vores vicevært har ryddet op i kælderen mod betaling. Det ser fint ud. Der er stadigvæk mange cykler i kælderrummet.

Forsøgsordning med LED-lamper i opgang 7 (Lennart)
Forsøgsordningen har fungeret fint. LED-Lamperne giver et bedre lys end de eksisterende lamper. Lennart anbefaler en løsning, hvor de eksisterende lamper genbruges men udstyres med et nyt procelænsgevind og nye LED-pærer. Tilbagebetalingstiden forventes at være 3-5 år, hvis alle lamper i opgangene skiftes ud.

Planlægning af Generalforsamling 2015
Der mangler stadigvæk at blive fundet en dirigent.

Vedr. indlæg efter formalia: Jørgen og Karsten holder et oplæg omkring aktiviteterne i vores nærområde.

Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om at udskifte alle konventionelle lampepærer i trappeopgange med nye LED-pærer.
Aktion: Torben og Lennart udarbejder forslag og Bernd fremsender til DATEA.

Bestyrelsen stiller forslag om at overføre hensættelser til at slippe af med foreningens negative egenkapital.
Aktion: Torben og René udarbejder forslag og fremsender til DATEA.

Et flertal i bestyrelsen ønsker at fortsætte med administratoren DATEA efter at have modtaget et nyt tilbud på en administrationskontrakt. Aktion: Bernd kontakter beboer, som ønsker at foreningen skal skifte administrationsfirma. Så denne har mulighed for at stille forslag om dette til generalforsamlingen 2015.

Der var ingen kommentarer til det udarbejdede budget.
Der var ingen kommentarer til udkastet af regnskabet.

Bernd udarbejder bestyrelsens årsberetning for 2014-2015. Vi genbruger sidste års skabelon.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Fliser ved indgangsdørene til opgangene er blevet renset ved sandblæsning og ser nu meget fine ud.

Et skiltmed teksten ”Privat parkering” er blevet opsat ved indkørslen til Øresund Parkvej.

Der er stor tilfredshed med reparation af udendørsbelysningen ved etape 1 og 2. Denne har fungeret stabilt siden.

Skanska ønsker at udtræde af Grundejerforeningen. De tilbyder som modydelse, at lovliggøre miljøstationen ved etape 4 og 5. Bestyrelsen er positiv overfor dette tilbud.

Der ønskes etableret en petang-bane bag miljøstationen ved etape 1. Bestyrelsen er imod dette og ønsker at der plantes hybenhæk på dette område.

Flere hybenroser er blevet plantet ud mod den nye kombinerede cykel- og gangsti.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

Vi har holdt budgettet. En negativ afvigelse på blot 333 kr blev det til. Flot!

Ellers intet at berette.

   
6. Eventuelt

Der er set skader på vægge i opgange. Disse kan være opstået ifm. flytninger, kørsel med barnevogne eller rullestole. Den kommende bestyrelse skal kigge på dette.

   
7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftales umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 2015 den 21. april.