Referat af bestyrelsesmøde
d. 30. juni 2015
   
 

HUSK:

GRATIS mulighed for at få tjekket din cykel!
Københavns kommunes cykelarrangemet ”Alle ture tæller” finder sted søndag den 23. august i tidsrummet 10 – 15 foran etape 1

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen (suppleant), Peter Holm (suppleant), Poul Hansen, René Olsen, Hening Sørensen og Bernd Schittenhelm (formand)

Ikke tilstede: Lennart Nordstedt

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Lejligheden 13, 1tv er solgt per 1. maj 2015 og lejlighed 9, 3th er solgt per 15. juni.

Vi har modtaget brev fra Datea med en ny vejledning til at lave en skadesanmeldelse. René sørger for at hjemmesiden opdateres og sender en mail til Datea med kopi til resten af bestyrelsen.

Status på beskæringen af træer langs Amager Strandvej
Beskæring af træerne langs med Amager Strandvej tages op i Grundejerforeningen (GF). Karsten og Poul sørger for dette.

Status på ISTA-aflæsning
I 4 lejligheder mangler der at blive foretaget aflæsning af vandmålere. Peter undersøger følgende fremtidige muligheder nærmere:

  • Selvaflæsning af beboere. Kræver check af data fra bestyrelsens side = mere arbejde.
  • Fjernaflæsning. En dyr løsning og foreningen kan bindes til et enkelt firma i en længer periode.

Cykelarrangementet ”Alle ture tæller”
Københavns kommune kigger forbi bebyggelsen søndag den 23. august i tidsrummet 10 – 15, hvor man kan få lavet et gratis tjek af sin cykel. Dette kommer til at foregå på pladsen foran etape 1. Dette kommer i reminderen af referatet.

Status på udskikftning af belysning til LED-lamper i trappeopgange
Der skal indhentes et par tilbud på fastprisaftaler baseret på Lennarts kommentarer til det førstre modtagne tilbudmateriale. Karsten og Poul står for dette.

Til næste bestyrelsesmøde foretages en test af isættelse af LED-pære + sockett (+forkobler)

Status på temabestyrelsesmøde om vedligeholdelse
Der afsættes 30 minutter til et af de kommende bestyrelsesmøder. Formanden er tovholder.

Cykeloprydningskampagne
Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde.

   
3.

Nyt fra grundejerforeningen

Skanska udtræder af GF. Som en del af aftalen om udtrædelsen lovliggører Skanska miljøstationen mellem etape 4 og 5. Udtrædelsen af Skanska kan afstedkomme nødvendige rettelser i vedtægterne for GF!

Igangsættelsen af nybyggeriet er udskudt til slutningen af august/begyndelsen af september. Dette skyldes, at nye regler for nybyggeri i københavns kommune er trådt i kraft og byggeplanerne skal tilpasses disse.

Forslag fra etape 1 omkring vejbump blev afvist i første omgang. Et revideret forslag tages op til næste møde i GF. Etape 2 synes det er ok med vejbump kun på etape 1’s område.

Beskæring af bevoksning på hjørnet ved cykelskurerne hos etape 1 skal tages op i GF. Dette kan skabe bedre overblik i den skarpe kurve og derved bedre trafiksikkerhed. Karsten og Poul sørger for dette.

Der er sat nye bænke op og lagt nyt sand på legepladsen på Grønningen.

Den udendørsbelysning er repareret hos etape 1 til 3.

Der er stillet forslag om etablering af en petang-bane på Grønningen. Etape 2 er imod dette.

Der er stillet forslag om fælles cykelpumpe-standere. Etape 2 er imod dette.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

Vi følger budgettet nogenlunde. Der har været lidt flere omkostninger end planlagt. René følger op på dette til næste bestyrelsesmøde.

   
6. Eventuelt

At etablere tag henover midtergangen i cykelskurene anslås at koste 85.000kr. Karsten har henvendt sig til etape 4. Bestyrelsen vælger ikke at arbejde videre med dette forslag fra Generalforsmaling 2015.

Der blev foreslået at sætte LED-pærer i lamperne i elevatorerne. Besparelsen i watt-forbrug skal måles. Kan Lennart hjælpe med dette? Peter tager kontakt til René Kornum fra etape 3 som allerede har skiftet til LED-pærer.

Med etableringen af den fælles Facebook-gruppe for hele bestyrelsen er der ikke behov for etape 2’s egen gruppe. Denne kan lukkes. Bernd kontakter Lone omkring dette.

Henning holder øje med bestyrelsens mailboks henover sommerferien og svarer på henvendelser, hvis nødvendigt.
   
7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 24. august kl. 19-21 hos Poul.