Referat af bestyrelsesmøde
d. 24. august 2015
   
 

HUSK:

Læs ejerforeningens husorden! Denne findes på foreningens hjemmeside

   
 

Tilstede: Peter Holm (suppleant), Poul Hansen, Hening Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Ikke tilstede: Karsten Lyng Anthonsen (suppleant), René Olsen

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Lejligheden 10, 3th er solgt. Foreningen har endnu ikke modtaget et officielt brev.

Bestyrelsen har modtaget en klage over en meget gøende hund. Med henvisning til husordenen anbefaler bestyrelsen klageren at tage direkte kontakt til hundeejeren og løse sagen på diplomatisk vis. Bestyrelsen ønsker kun at gå ind i klagesager i yderste nødstilfælde!

Endvidere har bestyrelsen modtaget en kalge over fodboldspil op ad hækkene. Bestyrelsen anbefaler igen klageren at kontakte de relevante beboere og løse problemet internt.

Cykeloprydningskampagne 2015
Henning bliver tovholder på årets cykeloprydningskampagne. Flere medlemmer af bestyrelsen tilbød deres hjælp. Kampagnen skal løbe af stablen inden cykelsæsonen for alvor slutter.

Fremtidig aflæsning af målere
Peter havde undersøgt foreningens muligheder og anbefalede at man går videre med selvaflæsning+intern kontrol modellen. Peter havde indhentet et attraktivt tilbud fra firmaet Minol. En potentiel besparelse på 500kr per lejlighed varmuligt.

Status på udskikftning af belysning til LED-lamper i trappeopgange
EcoTechnic trækker deres tilbud tilbage, grundet Peter Holm’s gentagne udtalelser om interessekonflikt. Lennart blev bedt om at overveje tilbagetrækningen af tilbuddet, men beslutningen var definitiv. Lennart mente, at den faglige del af tilbudsindhentningen nu skulle komme i fokus.

Det har vist sig at være vanskeligere end antaget at få alternative tilbud og foreningen står nu uden et tilbud. Der er modtaget tilbud, som ikke opfylder kravene om blandt andet fast pris og produktgaranti.

Peter har et tilbud på hånden. Det skal dog undersøges nærmere om tilbuddet opfylder foreningens krav. Peter præsenterer tilbuddet på næste bestyrelsesmøde. Bernd kontakter Karsten ang. navne på alternative elektrikerfirmaer og det tidligere brugte tilbudsmateriale.

LED-belysning i elevatorer
Det er oplagt at skifte lamperne i elevatorerne til LED-teknologi. En hurtig indledende analyse har endvidere vist, at foreningen kan spare mange penge ved at etablere lyssensorer i opgange (tænd og sluk for lamper) samt bevægelsessensorer i elevatorer (bruges kun i få minutter i løbet af en hel dag). Peter indhenter tilbud. Poul assisterer.

   
3.

Nyt fra grundejerforeningen

Hastighedstavlerne med 20km/t på Øresund og Sudnby Parkvej dækkes mere eller mindre af plantevækst. Karsten snakker med HN Service.

Der er indgået en klage over Etape 5’s ladcykelparkering fra Etape 4 ang. dennes udformning. En eventuel forskønnelse udsættes til næste år. Planen er at opsætte et stillads til en klatreplante, som kan skjule anlægget.

Den uofficielle sti bag miljøstationen ønskes spærret. Københavns kommune vil stå for dette.

Nye større skilte med parkeringsregler opsættes af ParkZone.

Etablering af to cykelpumpestationer bliver ikke til noget i denne omgang. Det samme gælder Petang-banen ved miljøstationen.

Som et alternativ til vejbump er det blevet foreslået at bruge skaktern – ligesom ved udkørsler fra stikvejene. Etape 1 vender tilbage med deres svar.

Der er intet nyt vedr. udbygningen af miljøstationen ved etape 4 og 5.
Der er liegeldes intet nyt vedrørende vedtægtsændringer ifm. Skanska’s udtræden.

Der var ikke fælles fodslag ang. beskæringen af træer langs Amager Strandvej. Lennart og Karsten kontakter Sten Lykkebo fra Sundby Sejlforenings bestyrelse og udarbejder en fælles henvendelse.

   
4. Status på foreningens økonomi

Ingen kommentarer til den af René fremsendte oversigt over status på foreningens økonomi.

På Generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen et forslag til at skifte revisor og fremlægger et tilbud fra en ny revisor. Dette giver mindre omkostninger fremover.

   
5. Eventuelt

Der blev søgt om refundering af udgifter til til et kampagnebanner ifm. polimikken om det nye byggeri. Bestyrelsen afviste ansøgningen. Der henvises til GF’s tidligere afvisning samt at sagen er forældet.

Lennart følger op på brugen af brandspjæld i varme perioder. Både juridiske begrænsninger samt en smart betjeningsløsning hos etape 3.

Etape 2’s egen facebook-gruppe forbliver aktiv.

   
7. Næste møde

Der holdes et ekstraordinært kort bestyrelsesmøde ang. LED-beslysning i opgange den 14. september kl. 19. Vi mødes i opgang 7.

Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 hos Henning.