Referat af bestyrelsesmøde
d. 6. oktober 2015
   
 

HUSK:

Du skal ”motionere” dine hovedvandhaner mindst én gang om året!

   
  Tilstedeværende: Peter Holm (suppleant), Karsten Lyng Anthonsen (suppleant), René Olsen, Poul Hansen, Henning Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2.

Bestyrelsens arbejde

René træder ud af bestyrelsen
René træder efter eget ønske ud af bestyrelsen. Karsten træder ind i bestyrelsen. Henning overtager kassererposten efter René. Bernd informerer DATEA og sørger for at få underskrevet en fuldmagt til Henning.

Betaling for bestyrelsesarbejde
Det blev besluttet, at ejerforeningen afholder udgifter til bestyrelsesmøder, som det enkelte bestyrelsesmedlem måtte have ifm. værtskabet af et bestyrelsesmøde. Endvidere blev det besluttet af en enig bestyrelse at aflønne formanden for sit arbejde. Det undersøges, hvor stort et beløb, der kan gives uden skattemæssige konsekvenser. Dette ligger på ca. 3700kr om året.

Bestyrelsesarbejdet generelt
Flere medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for deres frustration over følgende forhold i bestyrelsesarbejdet:

  • Manglende struktur på og overblik over det igangværende bestyrelsesarbejde. Dette har resulteret i et utal af mere eller mindre relevante emails og heraf følgende manglende overblik. Flere medlemmer af bestyrelsen påpegede, at de følte, at Peter Holm var en væsentlig årsag til dette. Bestyrelsen blev enige om at fokusere på et mere struktureret bestyrelsesarbejde fremadrettet. Nye ideer og forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med skal sættes på dagsordenen til bestyrelsesmøder og eventuelt informationsmateriale skal så vidt muligt udsendes med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmødet afgøres om der skal arbejdes videre med punktet og hvis ja, hvordan dette arbejde skal ske. Disse retningslinier anbefales også brugt af fremtidige bestyrelser.
  • Der har været lange svartider på beboer-henvendelser til bestyrelsen. Formanden tog dette til efterretning og vil forsøge at forbedre dette forhold.
  • Peter Holm har rettet en meget kritisk henvendelse til Skanska’s projektleder for det netop påbegyndte nybyggeri på bestyrelsens vegne. Dette var ikke aftalt med resten af bestyrelsen. Bernd har skrevet en mail til Skanskas projektleder og heri gjort opmærksom på, at Peter udtalte sig som privatperson og ikke på bestyrelsens vegne. Alle i bestyrelsen er enige om, at man kun må udtale sig på bestyrelsens vegne, hvis dette er blevet aftalt ved et bestyrelsesmøde eller i en email-kommunikation mellem alle bestyrelsens medlemmer. Det blev anbefalet fra flere bestyrelsesmedlemmers side, at bestyrelsesmails udadtil skulle afsendes af formanden.
   
3. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Lejligheden 10, st tv er solgt per 15. oktober.

Formanden har sørget for aflæsning af ejerforerningens el-måler til DONG.

En beboer har oplevet, at der i et begærnset tidsrum løb vand ud af betondækket ved udskiftning af en loftslampe. Vicecærten har kigget på det og tætnet hullet og derudover ikke set behov for yderligere tiltag. Det må formodes, at vnadet stammer fra støbningen af betondækket, montagearbejdet eller fra en tidligere vandskade i opgangen. Poul foreslog, at der blev oprettet en logfil over forløbet. Dette kunne bruges som forbillede til fremtiden. Bernd kigger på dette.

Status på beskæring af træer
Træerne ud mod Amager Strandvej beskæres i løbet af efteråret. Der er primært tale om birketræer + grantræer, der er gået ud. Der er mere tvivl om træerne ud mod Søndermole.

Cykeloprydningskampagne 2015
Kampagnen følger planen. Cyklerne indsamles den 20. oktober. René informerer Jimmi. Henning og Karsten mødes den 20. oktober kl 18. Cykler lægges til bunke i en uge inden de bortskaffes.

Status på udskikftning af belysning til LED-lamper i trappeopgange
Der er blevet opsat to testopsætninger af firmaet Amager El – Kreativ Belysning (4watt+2700kelvin & 6watt+3000kelvin). Efter besigtigelse af de to testopsætninger valgte bestyrelsen at gå efter løsningen med 6watt og 2700kelvin med matte LED-pærer. Arbejdet påbegyndes i opgang 12. Peter beder Amager El – Kreativ Belysning om at fremsende kontrakt til underskrift af formanden. Arbejdet skal have en fast pris. Endvidere skal der fremsendes detaljeret datablad for LED-pærerne. Firmaet modtager først betaling efter arbejdet er udført og godkendt.

Status på brugen af brandspjæld til ventilering i trappeopgange
Lennart har sendt en forespørgsel til kommunen og afventer svar.

   
4.

Nyt fra grundejerforeningen

Der er etableret skaktern på stamvej ved den skarpe kurve ed etape 1. Etape 1 har allerede registreret forbedringer mht. bilisternes kørestil.

Muligheden for at etablere en petang-bane på Grønningen har givet anledning til en del diskussion. Sagen er endnu ikke afklaret. Etape 2 er stadigvæk imod.

Der er flyttet store sten til området lige bag miljøstationen for at besværliggøre uønsket trafik.

Navnet på det nye byggeri skulle være Øresund Strandpark – samme navn som vores bebyggelse. GF vil tage dette op med Skanska. Dette er ikke i orden!

   
5.

Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

   
6. Status på foreningens økonomi

Økonomien ser fin ud. Der haves et pænt overskud. Dette skyldes delvis en tilbagebetaling fra GF.

   
7. Eventuelt

Der er blevet observeret en langtidsparkeret trailer udfor opgang 12. Denne ønskes fjernet. Bernd kontakter GF-formand Flemming med henblik på at involvere ParkZone.

Endvidere er det blevet bemærket, at der parkeres ofte biler lige ud for stiforbindelsen far p-plads til den kombinerede cykel-gangsti langs metroen. Det foreslås at området afmærkes med en skravering. Poul og Karsten tager dette op med GF.

Efter hændelsen med vand i betondækket vil bestyrelsen gøre opmærksomme på, at det er vigtigt, at man ”motionerer” (åbner-lukker-åbner) sine hovedvandhaner mindst én gang om året. Vi har meget hårdt (kalkholdigt) vand og dette gør vores vandinstallationer mere sårbare.

   
8. Næste møde

Det næste bestyrelsesmøde holdes ude i byen den 23. november fra kl 18 til 19 med efterfølgende spisning. Nærmere information om sted følger snarest.