Ejerforeningen, etape-2 31. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2017

Der er opsat kontaktinfo for bestyrelsen på opslagstavlerne i opgangene. OBS: Denne skal bruges ved elevatorproblemer!!!

Der er også opsat referat af generalforsamling 2017 og ny udgave af husorden.

Til stede: Peter Holm, Karsten Lyng Anthonsen, Kirsten Hansen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Afbud: Michael Christensen og Aleksandra Derach-Skrzypinska

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Konstituering af den nye bestyrelse

Der er ikke ændret i fordelingen af posterne i den nye bestyrelse:

Næstformand: Lennart Nordstedt

Kasserer: Peter Holm

Repræsentanter i Grundejerforeningen (GF): Karsten Lyng Anthonsen og Lennart Nordstedt

Punkt 3: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

  • Lejligheden nr. 9, st tv er solgt per 1. juni.

· Varmeveksleren er igen blevet utæt. Aktion: Bernd beder Jimmi om at stramme boltene endnu engang.

· Ejerforeningen har godkendt en revideret administrationsaftale med DATEA. Et møde om det fremtidige samarbejde med DATEA ønskes. Aktion: Bernd kontakter DATEA.

Samarbejde med serviceleverandører

Bestyrelsen ønsker at involvere så få leverandører som muligt per serviceopgave. Et eksempel på dette er installeringen af den nye grundvandspumpe. Dette sikrer bedste gennemskuelighed, samarbejde og pris. Aktion: Bernd informerer viceværten.

Status på internet

Blok 3 og 4 er nu forbundet med lyslederkabel. Der er opsat et krydsfelt i varmekælderen under blok 3 og et krydsfelt i et affaldsrum i blok 4. Det skal nu undersøges om der haves en fungerende forbindelse til hovednettet via Etape 1. Aktion: Peter kontakter Etape 1.

Status på beboer i restance

Hvis ejerforeningen ikke modtager det skyldige beløb indenfor aftalt tid, så sættes advokat på sagen med henblik på udsættelse af beboeren.

Punkt 4: Opfølgning på Generalforsamling 2017

Lugtgener

En beboer oplevede lugtgener fra badeværelset. Viceværten fik løst problemet.

Kontaktinfo på bestyrelsen i tilfælde af elevatorproblemer

Der opsættes kontaktinfo til bestyrelsen på opslagstavlerne i opgangene samt på ejerforeningens hjemmeside: https://oresundstrandpark-etape2.github.io/

Formanden, næstformanden og kassereren kan autorisere en elevatorreparation.

Forbedring af cykelparkeringsforhold

Processen bliver således:

1. Indhentning af tilladelse til at nedlægge én parkeringsplads hos Københavns kommune samt hos Grundejerforeningen.

2. Hvis tilladelse opnås indhentes i alt tre tilbud på udførslen af arbejdet på udvidelsen af cykelskuret ved blok 3 samt montering af tag og låger til begge cykelskure. Hvis tilladelse ikke opnås indhentes kun tilbud på montage af tage og låger.

Aktion: Kirsten udarbejder udkast til ansøgning til Københavns kommune. Denne godkendes af bestyrelsen.

Opsætning af dørmotorer

Peter indhenter flere tilbud på montering af dørmotorer på resterende indgangsdøre. Hvis priserne ligner hinanden bruges det af Karsten indhentede tilbud til Generalforsamling 2017.

Opsætning af cykel-slisker på kældertrapper

Bernd iværksætter projektet. Det skal sikres, at der er nok afstand mellem sliske og væg, da der haves dårlige erfaringer med dette fra andre etaper.

Tilføjelser til husordenen

Bernd udarbejder revideret udkast til husordenen og rundsender denne til godkendelse af bestyrelsen. Herefter opdateres husordenen på hjemmesiden og den nye husorden hænges op på opslagstavlerne.

Referat af generalforsamling 2017

Referatet udsendes per mail til beboerne jævnfør den nye e-kommunikation. Endvidere sættes referatet på ejerforeningens hjemmeside og hænges op på opslagstavlerne i opgangene.

Punkt 5: Nyt fra Grundejerforeningen

Lennart og Karsten fortsætter som ejerforeningens repræsentanter i grundejerforeningens bestyrelse.

Der opsættes to hjertestartere. En på Øresund Parkvej – ved etape 2 – og en på Sundby Parkvej.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at et kursus i brugen af hjertestarter ønskes.

Der skal plantes træer på det grønne område til højre ved indgangen til Amager Strandpark. Dette skyldes gentagne oversvømmelser af området. Træerne skal afhjælpe dette.

Projektet om at forlænge den kombinerede cykel- og gangsti frem til Prags Boulevard gennemføres formodentlig i løbet af efteråret 2017.

De nye beboere i det nye byggeri bag etape 2 flytter ind den 15. juli. Næsten alle lejligheder er udlejet.

Udskiftningen af pærer i høje udendørslamper til LED-teknologi er pt. udskudt pga. meget høje priser. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det kun er pærer som skal skiftes og ikke lamperne som sådan. Bestyrelsen ønsker, at GF kontakter firmaet Kreativ Belysning for at få et bedre tilbud.

De eksisterende LED-lamper har allerede positiv effekt på strømforbruget.

Punkt 6: Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

Punkt 7: Status på foreningens økonomi

Af den netop modtagne kvartalsrapport fremgår det, at foreningens økonomi har det godt.

Punkt 8: Eventuelt

Lennart har fået nyt telefonnummer. Dette rettes på hjemmesiden og på opslagstavlerne.

Sæsonen for komfortventilation i opgangene står for døren. Viceværten bedes tjekke røglemmene. Aktion: Bernd kontakter Jimmi.

Firmaet Minol forventes at foretage aflæsning af målere i i løbet af juni måned.

Bestyrelsen har modtaget en klage ang. brugen af affaldsskakt. Aktion: Peter skriver et kort brev til de relevante beboere.

Bestyrelsen har ligeledes modtaget klager over ordenen på terrasser. Aktion: Bernd kontakter de relevante lejligheder.

Punkt 9: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 24. august kl. 19 hos Lennart.