Ejerforeningen, etape-2 14. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2017

HUSK:

Hundegøen er en meget irriterende form for støj. Alle hundeejere opfordres til at minimere generne for Deres naboer!

Til stede: Peter Holm, Michael Christensen, Karsten Lyng Anthonsen, Kirsten Hansen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Afbud: Aleksandra Derach-Skrzypinska

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

· Vores administratorfirma DATEA er blevet solgt og hedder nu Newsec DATEA. Dette betyder ikke noget for ejerforeningen.

· Beboer i restance har indbetalt det skyldige beløb.

· Der har været to forsikringssager vedrørende en ødelagt altan-glasrude samt en revnet toiletkumme.

· Firmaet Minol har aflæst varme og vand og der er udsendt regnskab til beboerne. Eventuelle klager over regnskabet skal sendes til vores administrator.

· Bestyrelsen har modtaget klager over kvaliteten af rengøringen i opgangene. Karsten hører de andre etaper ifm. Kommende GF-møde om de har oplevet det samme. Hvis dette er sagen skal en klage køres via GF.

· Installationen af nye dørmotorer er blevet godt modtaget af beboerne. Dog er erfaringen, at låsecylinderne bliver løse. Karsten kontakter leverandøren med henblik på at løse problemet.

· Bestyrelsen har modtaget flere klager vedr. uorden på en terrasse. Bernd kontakter beboeren.

Rod i opgange

Bestyrelsen vurderer, at der pt. ikke er overdrevet rodet i opgangene og accepterer den aktuelle situation. Bestyrelsen vil dog med jævne mellemrum gennemgå opgangene for at sikre, at opgangene ikke bliver uacceptabelt rodede. Det handler i sidste ende om sikkerhed.

Status på fiberrnet

Der er indhentet fem tilbud, og et tilbud med forbindelse via Etape1's internet forfølges. Det er valgfrit for den enkelte beboer om og evt. fra hvornår de vil benytte dette. Bestyrelsen skal indhente tilladelse fra GF for at grave. Karsten sørger for dette. Endvidere undersøges om Etape 1 er tilfredse med deres internet-abonnement.

Status på slisker på kældertrapper

CJ Montage har givet ejerforeningen et tilbud og dette er godtaget. Firmaet har fået grønt lys til at gå i gang med etableringen af sliskerne.

Status på forbedrede cykelparkeringsforhold

Bestyrelsen arbejder på at få grønt lys fra GF til at udføre udvidelsen af cykelskuret ved blok 3. Hertil skal udarbejdes oversigtstegninger og skitser af projektet. Kirsten og Jørgen Andreasen vil udarbejde disse. Bestyrelsen regner med at punktet kommer på dagsorden til GF-møde i efteråret. Hvis GF ikke godkender forslaget må udvidelsesdelen af projektet droppes.

Punkt 3: Nyt fra Grundejerforeningen

Bestyrelsen foreslår, at den anden besluttede hjertestarter opstilles ved ladcykel-parkeringspladsen ved blok 4 imellem Etape 1 og 2. Karsten går videre med forslaget.

Etape 2 ønsker genetablering af muligheden for komfortventilation. Hvis dette kræver udskiftning af vinduer og andre tilpasninger så er dette i orden med Etape 2. En tilknyttet serviceordning er også nødvendig. Projektet skal køres i GF regi.

Testlampen med LED-pære i udendørsbelysningen er en succes. Bestyrelsen synes at al udendørsbelysning skal skiftes til LED-pærer. Peter har undersøgt priser og skift til LED-teknologi kan ske billigt. Der skal bruges mindre lys-firmaer og pærer fra udlandet. GF skal anskaffe et lager af LED-pærer som viceværten kan bruge af ved defekter. Karsten tilbyder GF Etape 2’s assistance ifm. indhentning af tilbud.

Etape 2 ønsker at gennemføre flytning af en mindre mængde jord, således at en normal lift kan bruges til rengøring af alle opgangsvinduer. Dette kan også komme Etape 1 til gode. Karsten skal forelægger dette GF.

Der er intet nyt i sagen om det ulovligt opførte skraldehus ifm. nybyggeriet på nabogrunden.

Punkt 4: Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

Punkt 5: Status på foreningens økonomi

Peter kunne meddele, at foreningens økonomi har det godt.

Bestyrelsen undrer sig over, at varme-regnskaberne kun er udsendt per brev. Bernd kontakter DATEA angående muligheden for at sende ting per e-mail. Som det er ønsket fra ejerforeningens side. Hvis nødvendigt tinglyses de vedtagne vedtægtsændringer fra Generalforsamling 2017.

Punkt 6: Eventuelt

Bestyrelsen har modtaget flere klager over støjgener fra hundegøen. Både fra hunde på altaner og hunde som luftes i området. Jævnfør den nyeste forskning anser mennesker hundegøen for en af de mest irriterende støjgener. Alle hundeejere opfordres derfor meget kraftigt til at vise maksimalt hensyn til Deres naboer i bebyggelsen.

Københavns overborgmester udtaler, at København agter at følge Amsterdam-modellen ifm. den aktuelle Air B’n’B-problematik (privat udlejning af lejlighed til turister). I Amsterdam må lejligheder udlejes maksimalt 60 dage om året.

Bestyrelsen iværksætter en cykeloprydningskampagne, som denne gang inkluderer cykler på fællesarealet i kælderen. Tovholdere er Michael og Kirsten. Alle lejligheder får udleveret 5 strips som de skal sætte på deres cykler. Cykler uden strips vil efter fire uger blive lagt til bunke. Efter yderligere to uger fjernes cyklerne. Der udsendes information om kampagnen per e-mail og opslag i opgange.

Punkt 7: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 9. oktober kl. 19 hos Kirsten.