Ejerforeningen, etape-2 22. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 12. marts 2018

HUSK:

Ved faldende vandtryk: Rens filtre i haner og blandningsbatterier

Opgangsdøre med dørmotor skal behandles skånsomt. Dørdiktatorene er nøje indstillet og tåler ikke slag og spark.

Til stede: Michael Christensen, Peter Holm, Karsten Lyng Anthonsen, Kirsten Hansen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Afbud: Aleksandra Derach-Skrzypinska

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

· Flere beboere oplevede problemer med at få varmt vand for flere uger siden. Årsagen var, at cirkulationspumpen stoppede pga. En timer-funktion. Denne nulstilles ved et strømsvigt. Viceværten vil være opmærskom på dette fremadrettet.

· Den gamle dørmotor er udskiftet med en ny model i opgang 8.

· Flere opgangsdøre har givet problemer med at lukke helt. Det skyldes problemer med dørdiktatorene. Dørene skal behandles skånsomt og dørdiktatorene tåler ikke spark eller slag. Bestyrelsen anbefaler, at der opsættes klistermærker ved dørene som informerer beboere om dette. Dørproblemer nævnes i Grundejerforeningen (GF). Erfaringer skal udveksles. Aktion; Lennart er tovholder.

· Enkelte beboere klager over reduceret vandtryk. Bestyrelsen opfordrer til at rense filtre i vandhaner og blandningsbatterier. Hjælper dette ikke skal filtre i hovedhaner også tjekkes.

Oprettelse af foreningskonto hos Lån & Spar Bank

Ejerforeningen har tilsendt al nødvendig data til Lån &v Spar Bank. Dog mangler de sidste informationer fra Datea. Bestyrelsen regner med, at kontoen er klar til brug inden for meget kort tid. Aktion: Peter følger op.

Forbedrede cykelparkeringsforhold

Kirsten kunne fortælle, at entreprenøren har haft svært ved at få udvalgte materialer hjem og derfor starter arbejdet med at etablere tage og porte i slutningen af uge 11. Arbejdet vil være afsluttet inden påsken. Herefter bestilles låsebussen til etablering af lås i porte.

Status på LED-belysning

De testede LED-pærer er godkendt af bestyrelsen. Efterhånden som de gamle LED-pærer går i stykker skiftes de ud med den nye generation af LED-pærer.

Alarmkald fra elevatorer via fiberkabel

Der laves en testopstilling i opgang 8. Bestyrelsen besluttede at bruge standard GSM-converter teknologi. Kommunikationen vil køre via et 2G-netværk.

Foreningens IT: E-mail, Dropbox og hjemmeside

Når man svarer på en e-mail sendt til bestyrelsen går den tiæbage til bestyrelsen og ikke den oprindelige afsender. Aktion: Peter undersøger løsningsmuligheder.

Ejerforeningens budget lægges på hjemmesiden. Aktion: Aleksandra sætter budgettet på hjemmesiden.

Hele bestyrelsen inviteres til ejerforeningens Dropbox-mappe. Aktion: Bernd udsender invitationer.

Punkt 3: Status på Generalforsamling 2018

Det koster 500kr at låne et lokale. Snacks + kaffe/the koster 30kr per kuvert. Dertil kommer øl & vand.

Bestyrelsen accepterede tilbuddet.

Bestyrelsen foreslår Torben Schødt som referent. Aktion: Bernd spørger Torben.

Traditionen tro prøver bestyrelsen at arrangere et lille indslag efter den formelle del af generalforsamlingen. Aktion: Karsten spørger Jørgen om de skal lave et lille indslag.

Betaling for forbedrede cykelparkeringsforhold tages fra ejerforeningens opsparing. Dette fremgår ikke tydeligt af det fremsendte budget 2018-2019 fra Datea. Aktion: Bernd fremsender forbedringsforlag til vores administrator. Et nyt budget udsendes.

Punkt 4: Nyt fra Grundejerforeningen

Der haves problemer med hundeluftere fra nabobebyggelser. Der vil blive opsat skilte ved alle adgangsveje om, at området er privat.

Bevægelsescensoren som tænder lyset i miljøstationen skal flyttes. Efter ombygningen sidder den uhensigtsmæssigt og kan ikke registrere alle bevægelser.

Legepladsen på Grønningen skal sikkerhedscertificeres.

Peter har fundet et LED-lysrør som er egnet til udendørsbrug. Røret præsenteres for GF. Aktion: Lennart sørger for dette.

Punkt 5: Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

Punkt 6: Status på foreningens økonomi

Peter kunne meddele, at foreningens økonomi er i orden.

Punkt 7: Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en erfa-gruppe for hele bebyggelsen bestående af alle formænd og næstformænd fra de fem etaper. Denne gruppe skal mødes to gange om året. Emner kan være: Vedligeholdelsesplaner, erfaringer med bygningsfejl, indbrud mm.

Der skal laves en aftale med Sundby Rengøringsservice (SRS) om en fælles aktuel opgaveliste. Hvis SRS allerede har et system til dette anvendes dette ellers foreslår bestyrelsen et excel-ark som skal være tilgængelig via internettet f.eks. Dropbox.

Kirsten har holdt møde med en kunstergruppe med henblik på at udarbejde et udkast til en slagplan for at få et kunstværk i bebyggelsen. Pris vil være 200.000kr. En 1/3 del af dette beløb kan fås fra fonde. Aktion: Kirsten er fortsat tovholder på dette projekt. Kirsten ønsker at blive suppleant til GF og kan herved arbejde for at gøre projektet til et fælles projekt.

Serviceniveauet fra vores administrator Datea opleves svingende. Den kommende bestyrelse kan overveje at skifte administrator.

Det kan overvejes at ændre ejerforeningens vedtægter, således at hele bestyrelsen ikke er på valg hvert år. I andre foreninger er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert andet år. Dette sikrer en stor kontinuitet. Den kommende bestyrelsen skal overveje at stille et forslag til næste års generalforsamling.

Reetablering af komfortventilation vil kræve en stor lift. Aktion: Lennart indhenter tilbud.

Kirsten præsenterede et første udkast til klistermærke som skal sættes på lågerne til affaldsskaktene. Bestyrelsen kunne meget god tlide udkastet! Der arbejdes videre med opgaven i den nye bestyrelse. Aktion: Kirsten er tovholder.

Der skal ryddes op i bestyrelsens kælderrum. Det kan overvejes også at udleje dette rum. Bestyrelsens materialer kan opbevares i varmekælderen efter at låsen hertil kun kan åbnes med en viceværtsnøgle.

Den nye bestyrelse skal tage punktet op.

Punkt 8: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter Generalforsamling 2018 og aftales ifm. denne.