Ejerforeningen, etape-2 06. juli 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2018

HUSK:

Følg anvisningerne på de nye markater på affaldsskakterne: Al skrald skal smides ud i skraldeposer. Ingen pap(ir), flasker og storskrald i affaldsskakterne!

Til stede: Bernd Schittenhelm, Peter Holm, Michael Christensen, Kirsten Hansen og Pernille Nielsen

Afbud: Lennart Nordstedt og Aleksandra Derach-Skrzypinska

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

· Den reviderede husorden og nyeste bestyrelseskontaktinfo er sat op på tavlerne i opgangene. Hjemmesiden mangler at blive opdateret med den nyeste udgave af husordenen samt ejerforeningens budget 218-19 og regnskab 2017-2018. Aktion: Bernd kontakter Aleksandra.

· Der er bestilt nye viceværtsnøgler via administrator.

· Nye låse er sat i cykelskuredøre. Nu er der cylinderlås på begge sider. Fakturaen fra Låsebussen virker meget høj. Aktion: Peter beder om flere informationer.

· Flere fakturaer har ikke fået hele bestyrelsens godkendelse pga. manglende logininfo med følgende klager fra fakturaudstiller. Dette er nu klaret og godkendelsensproceduren fungerer.

· Vi har modtaget positive tilbagemeldinger på initiativet til at oprette en erfa-gruppe for alle etaper. Vi inviterer til første møde efter sommerferien.

· Nye markater til affaldsskaktlågerne sættes op i alle opgange. Disse opfordrer alle beboere til, at skrald kun må smides ud i skraldeposer og at pap(ir), flasker og storskrald ikke må smides ud via skakterne. Aktion: Bestyrelsesmedlemmerne sørger for at opsætte markaterne.

Batterier til røgalarmer i opgange

Batterierne i røgalarmerne holder i alt for kort tid og skal skiftes meget hyppigt. Bestyrelsen har besluttet selv at stå for indkøb af batterier og sætte dem i røgalarmer. Endvidere reduceres antallet af røgalarmer til 2. og 4. sal i opgange. Aktion: Peter køber batterier.

Der skal indkøbes lager af ny generation LED-pærer til lamperne i opgangene. Aktion: Lennart & Bernd organiserer dette.

Reetablering af komfortventilation

Lennart har indhentet tilbud. Det skal dog tydeliggøres om tilbuddet indeholder 6 eller 8 hjørnebeslag til vinuder og om alle røglemsvinduer er inkluderet. Bestyrelsen antager, at tilbuddet dækker over, at der skal bruges to arbejdsdage. Aktion: Lennart indhenter mere tilbudsinformation.

Hvis muligt skal dette arbejde koordineres med vinduesvask. Herved kan udgifter til lift spares. Aktion: Bernd kontakter vicevært.

Oprettelse af foreningskonto hos Lån & Spar Bank

Den nye foreningskonto er gået i drift.

Punkt 3: Nyt fra Grundejerforeningen

· Grundejerforeningen (GF) har intet imod etablering af p-plads afmærkning til tre minibiler langs hække. Dette skal dog ske på ejerforeningens egen regning.

· Der er ikke opbakning i GF til etablering af armeret græs ved opgangenes bagdøre. Bestyrelsen sætter derfor dette forslag i bero.

· Der etableres chikaner for gående og cyklister ved stiforbindelserne mellem etaperne og den kombinerede gang- og cykelsti. Samme koncept som ifm. stien over Grønningen. Dette skal øge trafiksikkerheden. Formålet er at få cyklister til at trække deres cykler.

· Ejerforeningen har fået grønt lys til at flytte cykelparkeringen foran blok 4 til området mellem blok 4 og den kombinerede gang- og cykelsti. Projektet skal bekostes af ejerforeningen. Bestyrelsen indhenter tilbud og afgør baseret på dette om projektet iværksættes med det samme eller om der stilles forslag til næste års generalforsamling. Aktion: Michael indhenter tilbud.

· GF har modtaget flere klager om manglende kapacitet i miljøstationen. På kort sigt arbejdes for at få tømt containerne oftere. På lang sigt ønskes den lille miljøstation ved etape 4 & 5 genetableret. Der er taget kontakt til kommunen angående det sidste.

· Der er etableret en fælles cykelpumpe ved etape 4. Vedligeholdelsesomkostningerne til denne overtages af GF.

· Etablering af regel om en maximal højde for skure på 1.80m på terrasser blev diksuteret i GF. Der blev ikke truffet en afgørelse. Bestyrelsen anbefaler, at GF undersøger højden af eksisterende skure inden en beslutning tages.

· GF undersøger krav/behov om adgang til toilet for vicevært og hans ansatte.

· Udskiftning af udendørsbelysning med LED-teknologi tages op til næste GF-møde.

· GF har taget kontakt til kommunen angående de ringe trafikale forhold i området. Her tænkes på grusstierne ud for etape 1 og den tvungne brug af stien langs med Lergravsvej.

Punkt 4: Status på foreningens økonomi

Det ser fint ud. Mange udgifter til Sundby Rengøringsservice. Peter opfordrede til, at der afholdes et møde med vicevært, så det er klart for alle, hvad der indgår i kontrakten og hvad ikke. Udgangspunkt kan være det historiske opslag med viceværtsopgaver. Dette er fremsendt til bestyrelsen.

Punkt 5: Eventuelt

Bestyrelsen har fået en beboerhenvendelse vedrørende udgifter ifm. udskiftning af el-måler i lejligheders teknikskab. Bestyrelsen besluttede enstemigt, at beboere selv må bekoste disse udgifter.

Michael rykkede for input til vedligeholdelsesplan fra bestyrelsen. Aktion: Michael er tovholder.

Der opstilles flere cykler op ad de aflukkede cykelskure. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge cykelstativerne ude foran blokkene og ud til Øresund Parkvej.

Vores administrator Datea/Newsec har øget vores omkostninger med 500kr per år pga. den nye GDPR-forordning (beskyttelse af personlige data). Bestyrelsen synes ikke dette er rimligt.

Punkt 6: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. august kl 19 til 21 hos Kirsten.