Se referatet som PDF-fil.

Ejerforeningen, etape-2 5. april 2019

Referat af kort bestyrelsesmøde 25. marts 2019

HUSK:

Tjek dit kælderrum for møl. Hvis du opdager møl i dit kælderrum, skal du henvende dig til bestyrelsen.

Til stede: Bernd Schittenhelm, Lennart Nordstedt, Peter Holm, Kirsten Hansen, Michael Christensen og Pernille Nielsen

Afbud: Aleksandra Derach-Skrzypinska.

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

· Der er blevet indkøbt måtter til hovedindgangsdørene til opgangene. Vores vicevært er ved at tilpasse måtterne, så de kan sættes i rammerne. Dette sker en af de nærmeste dage.

· Elevatoren i opgang 12 har været i stykker. Der er indkøbt nyt printkort og det gamle ønskes renoveret til senere brug. Den kommende bestyrelse skal løfte denne opgave.

· Viceværten har ikke fundet flere møl i kælderen. Det antages, at faren er drevet over.

· Indkøb af 6 stks nye tagplader til cykelskure sættes i gang. Det indhendtede tilbud manglede moms. De eksisterene plader har for store revner til at kunne repareres.

· Der er installeret GSM-telefoni i alle elevatorer. Eksisterende fastnetlinieabonnement opsiges. Ejerforeningen kan spare et større beløb hvert år.

Status på vandskade i opgang 13, 4tv

Sagen kan snart lukkes. Efter afmontering af dele af tagterassen og eftersyn af en tagbrønd kom det frem, at en defekt krave til tagbrønden var årsagen til vandskaden. Når bevismateriale modtages fra tømereren, sendes dette videre til forsikringen. Bestyrelsen ønsker at tømreren tjekker for vand i evtentuelle hulrum i betonelementer.

Status på komfortventilation i opgang 8

Peter har bedt firmaer om at kigge på vinduet og afgive tilbud. Vinduet skal bringes i orden inden sommeren. Den kommende bestyrelse skal vurdere modtagne tilbud og igangsætte arbejdet.

Punkt 3: Forberede Generalforsamling 2019

Lokalitet

Generalforsamlingen foregår i et selskabslokale på Cafe Crunch på Øresundsvej 14. Lokalet er reserveret fra klokken 18:30. Deltagerne tilbydes drikkevarer og lidt snacks. Peter medbringer en bærbar computer. Der haves AV-udstyr i lokalet.

Dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår René Olsen som dirigent. Repræsentanten fra vores administrator står for referatet.

Regnskab 2018 og budget 2019

Peter præsenter regnskabet og budgettet til generalforsamlingen. Han fremsender slides til Bernd.

Fremtidig vedligeholdelsesplan for ejerforeningen

Bernd præsenterer udkastet til formen for en fremtidig vedligeholdelsesplan for ejerforeningen. Der laves em række slides med fokus på forskellige dele af udkastet.

Cykelparkering ved vestfacade af blok 4

Projektforslaget præsenteres af Michael. Han fremsender materiale til slides til Bernd.

Vedtægtsændring i forbindelse med ejerskifte

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring præsenteres af Peter. Han fremsender materiale til slides til Bernd.

Vedtægtsændring i forbindelse med bestyrelsesarbejde

Dette bestyreæsesforslag til vedtægtsændring præsenteres også af Peter. Han fremsender materiale til slides til Bernd.

Indkommet forslag angående installation af afkalkningsanlæg til brugsvand

Forslaget fremføres at beboer. Bernd har modtaget materiale til slides.

Årets uformelle indslag

Bestyrelsen har igen spurgt Karsten & Jørgen om de er friske på at lave et lille indlæg om udviklingen igennem det seneste år i vores lokalområde set med helt lokale øjne. Vi håber de to herrer har tid.

Punkt 4: Nyt fra Grundejerforeningen

Desværre intet nyt, da begge vores repræsentanter i Grundejerforeningen var forhindrede i at deltage i mødet den 6. marts. Der er endnu ikke lagt referat på hjemmesiden af dette møde.

Etape 2 har sørget for to lampe-testopstillinger af udendørs LED-lys langs stien over Grønningen. De første indtryk er gode. Der afventes flere evalueringer.

Punkt 5: Status på foreningens økonomi

Intet nyt fra Peter.

Punkt 7: Eventuelt

Der var intet til punktet.

Punkt 8: Næste møde

Den nye bestyrelse aftaler næste mødedato ved generalforsamling 2019.