Se referatet som PDF-fil.

Ejerforeningen, etape-2 28. maj 2019

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 13. maj 2019

HUSK:

At tjekke din to vinduer i lejligheden, når du om kort tid får brev fra bestyrelsen. Brevet indeholder skriftelig instruktion samt link til instruktionsvideo.

Informer administrator om dit resultat.

Til stede: Bernd Schittenhelm, Lennart Nordstedt, Peter Holm, Michael Christensen, Karsten Anthonsen og Bent Pedersen

Afbud: Aleksandra Derach-Skrzypinska.

Punkt 1: Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.

Punkt 2: Konstituering af den nye bestyrelse

Næstformand er Lennart Nordstedt.

Kasserer er Michael Christensen.

Repræsentanter til Grundejerforeningen er Karsten Anthonsen og suppleant Lennart Nordstedt.

Aktion: Bernd kontakter vores administrator med hensyn til fuldmagter.

Punkt 3: Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering

  • Bent er kommet med på bestyrlesens mailingliste og denne skulle virke.

  • Bestyrlesen har modtaget en henvendelse fra beboer mht. at etablere en altandør fra soveværelse. Bestyrelsen gav grønt lys. Altandøren skal minde så meget om det eksisterende vindue som muligt. Det anbefales at genbruge vinduesramme.

  • Der er intet nyt fra vandskaden i opgang 13, 4tv. Sagen er en forsikingssag.

  • Lejligheden 8, 4th er solgt per 15. maj.

  • Referatet af Generalforsamling 2019 er godkendt af formand og dirigent og udsendt til medlemmerne af ejerforeningen per mail eller brev.

Status på komfortventilation i opgang 8

Peter er ved at indhente endnu et tilbud. Arbejdet skal sættes i gang hurtigst muligt, således at opgang 8 har komfortventilation inden sommeren.

Status på vedligeholdelsesmanualer til lejligheder

Intet nyt. Michael og Bernd skal have et grundkursus i hjemmeside-design af Peter. Dato aftales mellem de tre.

Status på omprogrammering af elevatorer

Lennart er tovholder på opgaven. Han undersøger muligheden for en alternativ leverandør.

Punkt 4: Opfølgning på Generalforsamling 2019

ILMO-bånd på vestvendte facader

Karsten indhenter tilbud.

Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen

Emneområderne fra vedligeholdelsesplanen fordeles blandt bestyrelsens medlemmer. Det ansvarlige bestyrelsesmedlem prøver at undersøge, hvilke virksomheder som man kunne indgå en serviceaftale med, og hvis muligt komme med en anbefaling. Bernd koordinerer fordelingen.

Vinduer med fejl

Vores administrator skal udsende brev/mail til alle beboere med instruktion om, hvorledes lejlighedernes to vinduer skal tjekkes. Beboere med fejlbehæftede vinduer skal melde tilbage til administrator. Bebeoere skal svare indenfor tre uger. Rustne skruer er beboers eget ansvar.

Aktioner: Karsten og Bent udarbejder instruktion til bebeoer, med link til Lennarts udemærkede video. Bernd sætter herefter administrator i gang.

Flytning af cykelparkering ved opgang 12 og forbedrede parkeringsforhold

Michael indhenter tilbud. Tidsfrist for tilbud er sommerferien. Arbejdet ønskes gennemført i perioden september-oktober.

Forberede informationsmøde om implementering af blødgøringsanlæg for brugsvand

Mødet ønskes gennemført i september. På mødet skal sagen belyses fra alle sider. Derfor ønsker bestyrelsen at invitere eksperter som er både for og imod et sådant anlæg.

Bestyrelsen prøver at kontakte følgende organisationer/virksomheder:

HOFOR, DTU Aqua, Teknologisk Institut, Rambøll og Deloitte

Aktion: Michael og Bernd står for kontakten.

Punkt 5: Nyt fra Grundejerforeningen

Næste møde holdes 18. juni. Bent sendes som repræsentant for Etape 2, idet hverken Karsten eller Lennart kan deltage. Bent får en fuldmagt fra Karsten.

Hybenhækkene er blevet klippet ned. Dette skal gøres hvert 5. år.

En bil har holdt parkeret med punkteret dæk hos Etape 2 i mere end fem måneder. Bilen lader til at være ejet af en beboer fra Etape 3. Der er taget kontakt til Etape 3.

Grundejerforeningen ønsker at få et komplet tilbud på LED-udendørsbelysningen. Dette inkluderer både materialer og arbejdstid. En mulig fremgangsmåde er, at lave en fastpris-aftale med leverandør for en enkelt test-etape og herefter modtage et tilpasset tilbud for de andre fire etaper. Testen skal inkludere høje lampestandere.

Intet nyt om hundeluftning-klagerne. Husk at vise hensyn til hinanden!

Punkt 6: Nyt fra ERFA-gruppe

Intet nyt, da der ikke er afholdt møde.

Punkt 7: Status på foreningens økonomi

Økonomien følger budgettet.

Punkt 8: Eventuelt

Efter at hybenhækkene er blevet klippet ned, er hegnet ved Grønningen mod hhv. Amager Strandvej og den kombinerede cykel- og gangsti blevet meget synligt. Hegnet er i meget dårlig stand, ikke funktionsdygtigt og ser mildesttalt ikke pænt ud. Punktet tages op i Grundejerforeningen.

Der haves et for højt skur på en af terasserne i Etape 3. Dette punkt tages op i Grundejerforeningen.

Kemikalieskabet i miljøstationen er ødelagt og bruges forkert. Også dette punkt tages op i Grundejerforeningen.

Elevatoren i opgang 11 laver mislyde. Det forventes at være glideksinnerne til elevatordørene, som er årsagen. Peter rundsender tilbud ang. vedligeholdelse af glideskinner i alle elevatorer. Emnet skal medtages på ejerforeningens vedligeholdelsesplan. Bernd sørger for dette.

Punkt 9: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes efter sommerferien den 8. august hos Lennart.