Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Øresund Strandpark etape 2
d. 26. april 2012

   
 

Se referatet som PDF-fil.

Formanden bød velkommen til en stor forsamling af ejere og for første gang også lejere. Der blev fyldt godt op  i "Pejsestuen" i Sundby Sejl. De seneste gange har der kun været bestyrelsen og ganske få deltagere.

27 lejligheder var repræsenteret, svarende til fordelingstal 2600 ud af 6535 mulige.

   
 

1.   Valg af dirigent og referent

 


Jesper Møller blev valgt til dirigent og Anne Lise Andreasen som referent

   

2.   Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

 


Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden gennemgik beretningen, som også indeholdt planer for aktiviteter i det kommende år.

Debat

Der blev stillet spørgsmål om hvem, man egentlig kan spørge om hvad angående praktiske problemer. Viceværten? Bestyrelsen?

Formanden: Ejerlejligheder er i princippet at betragte som "villaer", som den enkelte ejer selv har ansvaret for at vedligeholde. Viceværten har ikke ansvar for de enkelte lejligheder - kun for den fælles overordnede bygning. I vores "Vedtægter" under vedligeholdelse (se hjemmesiden) kan man se i detaljer hvad der påhviler ejere.

Forsamlingen udtrykte ønske om en klargørende skrivelse om, hvad der helt præcist er viceværtens ansvarsområder.  Bestyrelsen vil derfor udarbejde en sådan skrivelse og lægge den på hjemmesiden.

Man er velkommen til at sende mails med spørgsmål til bestyrelsen. Bestyrelsen kan give gode råd ud fra erfaring og viden, men har ikke pligt til det.

Bestyrelsen har udarbejdet en checkliste over pleje af lejlighederne (vedlagt referatet). Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer.

Ud fra spørgsmål om initiativer i forhold til trafikstøj fra Amager Strandvej, blev den nye bestyrelse opfordret til at lægge et hårdere pres på Grundejerforeningen og Københavns Kommune vedrørende støjsikring.

Angående de nye parkeringsregler, f.eks. i forbindelse med flytning,  blev der henvist til info på hjemmesiden.

Flere deltagere udtrykte utilfredshed med standarden af olieringen det foregående år og pålagde fremtidige bestyrelser at finde et andet firma samt lave kvalitetskontrol.

Formanden: Vi er helt enige om resultatet ikke var tilfredsstillende og bestyrelsen beklager forløbet. Vi forventer det bliver nødvendigt med oliering ca. hvert 4 - 5 år og håber der kommer et bedre resultat til den tid.

   

3.   Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab for 2011

 


Formanden og Lone/kasserer gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

   

4.   Forelæggelse til godkendelse af budget for 2012

 


Formanden og Lone/kasserer gennemgik budgettet for 2012.

Debat

Spørgsmål: Behøver vi være så velspolstrede? Hvorfor ikke hellere nedsætte ejerbidraget?

Formand: Pengene skal være der til eventuelt store akutte problemer plus der skal spares op til oliering af træværk om 4 år. Bidragene fra ejerne bliver uforandret i år, hvad der med inflationen taget i betragtning svarer til omkring 3% nedsættelse.

Budget blev derefter godkendt

   

5.   Forslag - eventuelt indkomne

 


Ingen forslag modtaget

   

6.   Valg af formand for bestyrelsen

 


Applaus til den afgående bestyrelse.

Torben Schødt blev genvalgt til formand (men det er så også sidste gang).

   

7.   Valg af andre medlemmer til bestyrelsen

 


Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 10.2.

Anne-Berit Jacobsen, Bernd Schittenhelm,  Jørgen Andreasen og Lone Hougaard genopstillede og blev valgt

   

8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

 


Arne D. Jacobsen genopstillede og blev valgt

Louise Pedersen blev nyvalgt

   

9.   Valg af revisor

 


Fortsættelse med BDO som revisionsfirma blev vedtaget

   

10.   Eventuelt

 


Hundelorte
Henstilling om at samle hundelorte op på området. Forslag om at sætte skraldespande op for enderne af plænerne videresendes til Grundejerforeningen.

Mørke og glatte nedgange til stien for enden af bebyggelsen
Lys og belægning ønskes. Bliver formodentlig etableret i forbindelse med anlæggelse af super-cykelsti inden for de næste to år.

Parkeringshus
Nogle beboere havde iagttaget opmåling til parkeringshus ved Øresundsvej inden for de sidste dage. Bestyrelsen vil checke op på det.

Amager Strandvej
Forslag om støjdæmpende belægning.

Kommunikation mellem beboerne
Forslag om hjemmeside med chat-mulighed. Det har været forsøgt  to gange tidligere, men blev "spammet" ned og i øvrigt praktisk taget ikke benyttet. Folk med indsigt og lyst er velkomne til at forsøge igen.

Rod i opgangene
Trods forbedring stadig et problem. Det blev debatteret om man skal lave en bødeordning eller indføre andre repressalier. Den nye bestyrelse blev opfordret til at arbejde videre med problematikken. En tilkendegivelse fra forsamlingen tydede imidlertid på man ikke ønsker at indføre repressalier. Mai Egeberg / Datea gør opmærksom på at evt. repressalier kan tilføjes vores husorden, men først efter godkendelse af en generalforsamling.  

Fælles IT og TV udbyder
Ønsket om en fælles IT og TV-udbyder kom op igen og anses af bestyrelsen for at være umiddelbart logisk. Det har været drøftet mange gange. Etape 1 har prøvet det af i praksis, men har ikke kun gode erfaringer.

Det er en hindring, at mange har erhvervsbetalte ordninger, som de ikke ønsker at slippe. Derfor er det svært at nå op på bare 80%'s tilslutning. Ildsjæle som vil lægge kræfter i at finde en løsning er meget velkomne og bestyrelsen støtter gerne op om sagen.

Solenergi på taget
Forslag om at sætte solceller på taget.

På grund af tagets konstruktion er det ikke umiddelbart muligt. Det er blødt og meget sårbart. Men ildsjæle som vil lægge kræfter i at finde en anden løsning er velkomne, blot ikke oppe på taget.

Et andet lokale til Generalforsamling
Støj fra restauranten gjorde det vanskeligt at høre både bestyrelsens og debattørernes guldkorn, derfor ønske om et fredeligere sted næste gang.

Formanden mente at nærheden til bebyggelsen er afgørende for fremmødet og mente at en fuld sal er at foretrække frem for en tom og stille sal.……

Vores webmaster
Bestyrelsen og forsamlingen  takkede Viggo Bjerre (ikke til stede) for nu på ottende år at have passet vores hjemmeside. Vi håber du og Christina nyder vinen.

Dirigenten
Takker forsamlingen for debatten samt god ro og orden.

Generalforsamlingen er dermed slut og vi kan fortsætte med:


Hvad sker der omkring os ?

v. Jørgen Andreasen og Bernd Schittenhelm

De fleste af projekterne i vores umiddelbare nærhed var ukendte for de fleste: Vindmøller, Krimsvejbebyggelsen, nye huse på området mellem Strandlodsvej og Ved Banen, fornyelse af den gamle strand og meget mere. Man kan selv orientere sig ved at opsamle lokalplaner på Hovedbiblioteket  i Krystalgade - men det vil være dejligt om dette punkt kommer på dagsordenen hvert år, så vi kan holde os opdateret.

Indlægget om Amager Strandvej tyder desværre på der kommer øget tung trafik på lang sigt.

Der var stor applaus til Jørgen og Bernd for deres interessante og meget underholdende indlæg.

 

Øresund Strandpark  2. maj 2012

Dirigent
Jesper Møller 

 

Formand
Torben Schødt