Referat af bestyrelsesmøde
d. 4. februar 2014
   
 

HUSK:

Generalforsamling 2014 finder sted den 10. april fra kl 19 hos Couloir
&
Det er IKKE tilladt at ryge i opgangene

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Henning Sørensen, Torben Schødt og Bernd Schittenhelm (ref)

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Orlovsansøgning fra Louise (næstformand)

Louise har bedt om at få orlov fra bestyrelsesarbejdet indtil generalforsamlingen 2014. Bestyrelsen imødekom ønsket og første-suppleant Henning Sørensen er tådt ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Der blev ikke valgt nogen ny næstformand.

Aktion: Bernd informerer bestyrelsen og DATEA per mail.

   
3. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Der er solgt en lejlighed. Der er tale om: 12, st th (per 1. marts 2014).

Bestyrelsens medlemmer er blevet oprettet som brugere i DATEAs forbedrede online system ”NET Ejendom”. Herved fås bl.a. online adgang til regnskab.


Status på udbedring af murkrone samt opstilling af cykelstativer
Udbedringsarbejdet af murkronen er færdiggjort. Opstillingen af cykelstativer mellem opgang 9 og 11 afventer bedre vejrlig. Mureren mangler at fjerne sit lager af mursten.

Aktion: Bernd kontakter murer med henblik på at få fjernet murstenene hurtigst muligt.


Status på elektrolyseanlæg
Der er blevet registreret dannelse af bioslim i snavssamlerne i varmecentralen. Herefter slukkedes anlægget i en periode på flere uger og slimdannelsen forsvandt. Leverandøren af anlægger – Guldager – blev kontaktet og man aftalte at igangsætte anlægget igen og overvåge dets funktionvia indsamling af data. Indsamlingen af data har ikke påvist nogen fejlfunktion i anlægget.

Aktion: Bernd arrangerer møde med viceværten Jimmi i slutningen af februar- Her tjekkes filtrene igen og det besluttes om anlægget skal køre videre eller slukkes og siden pilles ned. Torben deltager også i mødet.


Status på ventilationssystemet
Efter en længere periode med ustabil performance af ventilationsanlægget blev det besluttet at fastlåse ydelsen af ventilationssystemet. Udsugningsmotorerne kørernu mellem 50-70% af ydelsen. Siden dette tiltag er der kun modtaget en enkelt beboerklage. Det antages, at der haves en fejl i den aktuelle lejligheds ventilationsanlæg. Aktion: Bernd beder viceværten Jimmi om at tjekke udsugningsudstyret på taget for opgang 8.


Reparation af postkasser
Bestyrelsen anser ikke postkasser som værende en del af fællesejendommen og derfor er det lejlighedernes eget ansvar at bringe evt. beskadigede postkasser i orden. Dette stemmer overens med Ejerforeningens vedtægter paragraf 20.2.

Aktion: Bernd informerer beboer med beskadiget postkasse.

   
4. Planlægning af generalforsamling 2014

Generalforsamlingen finder sted den 10. april fra kl. 19 hos Couloir.

Skal der stilles forslag om implementering af anbefalede tiltag i Energimærke-rapporten?
Af de tre anbefalinger som gives i rapporten er kun én relevant: En intelligent vejrkompensator i varmecentralen. Herved sikres bl.a., at fremløbstemperaturen sænkes om natten, lejlighederne ikke varmes op ved en udendørstemperatur på over fe.ks. 17 grader. Investeringen ville lige på størrelsesorden 20.000kr med en forventet betalingstid på ca. 2 år.

Aktion: Torben kontakter viceværten Jimmi med henblik på at høre om dennes erfaringer med sådanne systemer og evt. få en anbefaling med hensyn til indkøbet

Skal der stilles forslag om ændringer af ejerforeningens vedtægter vedr. problemer med afløbsrør fra lejligheder i stueetagerne?
Bestyrelsen ønsker ikke at stille dette forslag. Bestyrelsen opfordrer beboere som privatpersoner evt. at stille et sådant forslag.

Diverse
Formandsberetningen på kort form skal sendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Aktion: Bernd skal til tasterne.

Peter Holm fra Skanskabyggeri-beboergruppen inviteres til at give en kort status på gruppens arbejde umiddelbart efter den officielle del af generalforsamlingen.
Aktion: Bernd inviterer Peter.

Bestyrelsen kom frem til en egnet referent.
Aktion: Bernd spørger om denne ønsker at påtage sig opgaven.

Bestyrelsen kom frem til en række oplagte dirigenter.
Aktion: Bernd spørger om én af disse vil påtage sig opgaven.

   
5. Nyt fra Grundejerforeningen

Det nyanlgate græs ved etape 1 er blevet beskadiget af flere flyttevogne. Kun én er blevet identificeret og en regning sendt til det pågældende flyttefirma. Der opsættes små skilte som forbyder al kørsel på græsset undtagen for udrykningskøretøjer.

Der etableres en rampe til cyklister på gangstykket mellem Grønningen og etape 3’s sidevej. Dette skal reducere risikoen for trafikuhled mellem cyklister og svingende bilister.

Ideen om et fælles juletræ på Grønningen er endnu ikke endelig afklaret. Juletræet har ført til tanker om at opsætte lyskæder i eksisterende træer på Grønningen.

Supercykelstien på/langs med amagerbanens gamle tracé påbegyndes primo marts 2014.

Skanska’s forslag til en revideret lokalplan for området ved Lergravsvej blev stemt ned i københavns borgerrepræsentation. Et nyt forslag fra Skanska er på trapperne. Dette vil indholde markante ændringer baseret på kommunens krav.

Problemet med det lave antal af parkeringspladser i bebyggelsen er stigende. Kapaciteten er ofte opbrugt. Grundejerforeningen foreslår, at hver lejlighed får to parkeringskort: Et stamkort samt et gæstekort. I dag har hver lejlighed tre parkeringskort.

   
6. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
7. Status på foreningens økonomi

René gav en skriftlig status på regnskabet. Budget og regnskab følges fint ad.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til DATEA’s forslag til budget for perioden 2014-2015. Dette fremlægges til generalforsamling 2014.

   
8. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

   
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 27. marts 2014, fra kl. 19 til 21, hos Torben.